torsdag 28. februar 2008

Hva mener Høyre egentlig??? skolepolitik

Skulle i utgangspunktet ikke skrive kun om skolepolitikk her, men det var så mye jeg haddde å si om Høyres skolepolitikk og generelle synspunkter på saken, at det ble en egen post.


"Utdannelsesreformen Kunnskapsløftet skal bidra til å heve kvaliteten og kunnskapsnivået i skolen. Mer ansvar og frihet gis til den enkelte skole, lærer og elev."

Hva kunnskapsløftet gikk ut på, og hvilke resultater man har sett vet jeg ikke så mye om, men politikere som skal "revolusjonere" og "reformere" skolen er akkurat det vi trenger. Bare på en helt annen måte enn det kunnskapsløftet gjorde. Etter min mening, er mye av det som skjer i norsk skole av svært lav kvalitet. Riktignok vil jeg ikke syte, men jeg orker nesten ikke tenke på potensialet som fins med den økonomiske friheten vi har i Norge.

"Selv om det har vært en stor vekst i ressurstilgangen, er ikke det alene tilstrekkelig til å sikre kvaliteten i skolen. Altfor mange elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Altfor mange elever slutter før de har fullført videregående skole. Norske elever oppnår bare middels resultater i internasjonale tester, og gjør det særlig dårlig i realfagene."

Her bekrefter høyres program det jeg nettop påpekte, nemlig at norsk skole har et enormt potensiale. Likevel tror jeg ikke det fins noen som har svaret på hvordan vi kan utnytte dette potensialet. Grunnen til det tror jeg er at "skoleproblemet", er like mye et "samfunnsproblem". Når ikke familiene klarer å oppdra barna sine, så kan vi ikke forvente at skolen skal klare det heller. De aller fleste lærere er jo foreldre selv. Ingen bør klage på skolen før de har bevist at de kan oppdra sine egne barn.

Riktig nok har jeg en god del meninger om hvordan man kunne gjort norsk skole bedre:
1. Mindre obligatoriske fag både i ungdomsskole og videregående skole. Tenker f.eks på fjerning av obligatorisk 2. fremmedspråk(tysk, fransk, spansk) i ungdomskolen og fjerning av obligatorisk matte på videregående.

2. Mye mer disiplin i skolen. Disiplin med kjærlighet.

3. Bedre lærere. Eksempel på tiltak kan være:
-Bedre oppfølging av nye lærere.
-Strengere krav til pedagogiske ferdigheter.
-Mye strengere krav til å vise seg egnet til å jobbe med klassemiljø, mot mobbing osv. På min skole ble mobbing oversett når det ble tatt opp.

4.Elevenes valg 1 gang i uken:
Mer frihet til å lære om ting man er intressert i. Eks: Utplassering på arbeidsplasser 1 gang i uken, mer satsing på studentbedrifter o.l., folk som er glade i å skrive kan få muligheten til å skrive og gi ut avis. osv.. mye mere frihet her, f.eks 4 timer ekstra avsatt til utvikling av den enkeltes ferdigheter.

5. Et skriftspråk i Norge. Ikke kaste bort tid og tolmodighet hos elever på å lære 2 forskjellig, men nesten helt like skriftspråk.

"Skolens viktigste oppgave er å formidle kunnskap, verdier og grunnleggende ferdigheter som gjør at elevene kan mestre livet etter skolen."

En person som skal jobbe i barnehage, lage film, jobbe i teater etc. blir ikke bedre skikket til det gjennom å lære matte i 11 år. F.eks 7 hadde vel vært mer enn nok?

"Høyre vil ha en skole som stimulerer elevenes evner og interesser og utvikler deres talenter. Derfor må arbeidet med å tilpasse undervisningsopplegget til hver enkelt elev fortsette. Høyre er positiv til forsøk med nye pedagogiske metoder i skolen, men understreker at elevene selv må få være med og forme sin egen undervisningshverdag."

veldig enig. Men det ser vi ikke i norsk skole og høyres inngrep som gikk i motsatt retning. Med f.eks obligatorisk 2. fremmedspråk i ungdomsskolen.

"Av hensyn til kunnskapsformidlingen vil Høyre øke timetallet på barnetrinnet. Timene skal primært brukes til å styrke basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Elevene skal ha to obligatoriske fremmedspråk i grunnskolen."

Direkte dumt!!

"For å stimulere lærelyst og nysgjerrighet er det viktig å gi elevene på ungdomstrinnet muligheten til å ta fag fra videregående. Elever i videregående opplæring som er motivert for det må ha anledning til å gjøre det samme med fag fra høyere utdannelse."

Helt genialt!!

"Høyre vil gjøre den skriftlige sidemålsundervisningen i ungdomsskolen og videregående skole valgfri."

det er på tide vi får ett skriftspråk i Norge.

"elevene må sikres retten til å kunne evaluere lærerne og undervisningsmiljøet."

Selvfølgelig. Evaluering er alfa og omega for å bedre lærerkvaliteten, men det er ikke nok alene.

"For å sikre at alle elever får en god undervisning vil Høyre gjennomføre nasjonale prøver."

"Da vi hadde nasjonale prøver på videregående boikottet jeg hele greiene."

"Høyre vil ha strenge opptakskrav til lærerutdannelsen og øke kompetansekravene til førskolelærere som skal arbeide i skolen. Høyre vil sikre kompetanseløftet for lærerne og de omfattende tiltakene for etter- og videreutdannelse. Det må også legges bedre til rette for at lærere kan veksle mellom undervisning og annet arbeid. Høyre vil utvikle ordningen med individuell avlønning slik at det blir mer attraktivt å være lærer, og skolen kan sikres de beste lærekreftene."

Vet ikke om mer utdannelse vil hjelpe oss til å få bedre lærere. Tror ikke det er der problemet ligger. Individuell avlønning vet jeg ikke helt hva innebærer, men det håper jeg å finne ut av.

"Studiefinansieringen skal være romslig nok til at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene."

Sånn at de ikke vet hvordan de skal behandle penger når de er ferdigutdannet???

tirsdag 26. februar 2008

Hva mener partiene egentlig, Høyre del 1.


"Høyre vil at Norge skal forbli et av verdens beste land å bo i."

Er Norge virkelig et av verdens beste land å bo i? Eller er vi bare et av verdens rikeste land?


"Utenfor EU har Norge liten innflytelse over utviklingen i vår region. For å sikre norsk innflytelse på den europeiske utviklingen og for å sikre gode betingelser for norske arbeidsplasser må Norge bli medlem av EU så raskt som mulig."

I utgangspunktet er jeg litt skeptisk til EU, uten at jeg har de store kunnskapene om organisasjonen. Hva mener du?

"For Høyre er det et mål at institusjonene og organisasjonene blir mer organisatorisk og økonomisk uavhengige."

Ja det tror jeg også er kjempe viktig. F.eks gir det null mening at staten betaler for kirken. Med visse unntak, mener jeg at organisasjoner bør klare seg mest mulig selv.

"Staten er landets desidert største bedriftseier. For Høyre er det et mål å øke det private ansvaret og det private eierskapet. Ved å redusere det statlige eierskapet vil Høyre sikre en bedre maktspredning i samfunnet."

Dette beskriver høyres politikk godt. Mer privatisering, nei til sosialisme!

"For å bekjempe fattigdom og motvirke menneskehandelen med kvinner og barn vil Høyre arbeide for å styrke kvinners demokratiske, økonomiske og sosiale stilling."

Slike avsnitt i partiprogram lurer jeg alltid på om har noe mening, eller om det bare står der. Det er jo så generelt at man nesten sovner av å lese det.

"Norsk medlemskap i EU vil gi ny kraft til norsk miljøpolitikk."

Vet ikke om alle vil si seg enig i det.

"I en verden hvor landene konkurrerer om kvalifisert arbeidskraft er det viktig at skattenivået på arbeidsinntekt i Norge er mer i tråd med nivået internasjonalt. Norske skatter og avgifter ligger over nivået i sammenlignbare europeiske land. Høyre vil derfor fortsette å senke det samlede skatte- og avgiftstrykket og innrette skatter og avgifter slik at Norge blir mer konkurransedyktig for etablering og utvikling av næringsvirksomhet og arbeidsplasser."

tror ikke jeg er helt enig i begrunnelsen for å senke skattene. Vi bør heller se på hva som er et riktig skattenivå enn å sette Norges evne til å utkonkurrere andre land som en høy verdi. Bør ikke målet for norsk politikk være å skape en bedre verden først og fremst, ikke bare et bedre Norge?

"Det skal lønne seg å jobbe. Ingen skal betale mer enn halvparten av sist tjente krone i skatt."

ja, dette er jeg enig i.

"Stor avstand mellom avgiftsnivået på alkohol i Norge og våre nærmeste naboland fører til handelslekkasje og tap av inntekter og arbeidsplasser. Høye avgifter fører også til større illegal omsetning av alkohol. For å begrense handelslekkasje og kriminalitet vil Høyre redusere alkoholavgiftene."

En av grunnene til at mitt parti er Krf og ikke Høyre. Når økonomi og arbeidsplasser blir det aller viktigste, og man ikke ser de enormt store gevinstene av å ha høye avgifter på alkohol syns jeg verdisystemet er feil.

"Norske bilavgifter er blant de høyeste i verden. Høyre vil redusere bilavgiftene slik at det blir billigere å kjøpe tryggere og mer miljøvennlige biler. Høyre vil også gå imot innføring av såkalte rushtidsavgifter på bilkjøring. Rushtidsavgift er usosialt og urettferdig, og rammer arbeidstagere som ikke har mulighet til å velge sin arbeidstid og familier som må bruke bil for å levere barn i barnehage og skole."Helt enig! Også kan man istedet øke avgiften f.eks på bensin. Hvis man tar dagens lønnsnivå i betraktning har det aldri vært billigere bensin i Norge. Også betaler jo folk gladelig 15 kr. for en halvliter vann, så hvorfor ikke for bensin?

"Ved etablering eller refinansiering av lån betaler låntagere et tinglysningsgebyr til staten. Høyre vil redusere tinglysningsgebyret. Det vil gjøre det enklere å bytte långiver, og øker konkurransen mellom bankene til fordel for låntagerne."

Høres veldig smart ut, men jeg har ikke nok kunnskaper om saken til å ta standpunkt.

Veldig gøy å lese partiprogram igjen. For eventult nye lesere hadde jeg i sommer gjennomgang av bl.a. krf, sv, og frp sine program...

Jeg fryder meg

Bibelen er en fantastisk bok. Guds ord er kraftfullt, innholdsrikt og vist.
For en kjærlig Gud vi har som gav oss en brukermanual for livet.
Disse versene fra ordspråkene(min yndlingsbok), koste jeg meg "fælt" med i dag.

"Mennesket legger planer, men ordet på tungen kommer fra Herren. En mann kan synes at hans ferd er ren, men Herren prøver menneskenes ånd. Overlat hele ditt verk til Herren, så skal dine planer lykkes." Ordsp. 16. 1-3

"Bedre å eie lite med rettferd enn å vinne mye med urett. I hjertet planlegger mannen sin ferd, men Herren styrer hans gang." Ordsp. 16. 8-9

onsdag 20. februar 2008

enkle fakta

- Al Gores film "en ubehagelig sannhet", ble i engelsk høyesterett fratatt retten til å bli vist på skoler p.g.a at den inneholder feil. Denne mannen fikk nobels fredspris i år.

- En forsker som en stund var med i Fns klimapanel deltok idag på debattprogrammet holdgang på tv2, han sier at han ba om å få strøket navnet sitt fra Fns klimapanels lister og ikke ble hørt.

- tusenvis av forskere er uenige med Fns klimapanel.

- Øyvind syns det er rart at norske politikere er så sikre i sin sak.(med unntak av Frp)

Apropos til våre holdninger om innvandrere og flyktninger

Det er ingen grunn til å hjelpe disse menneskene!

Disse skitne, uvitende menneskene setter altfor mange barn til verden.

De vil ikke arbeide, de har ingen disiplin.

De misbruker alle muligheter de får.

Hver gang de får mye penger mellom hendene, går mesteparten til drikk og uvettig sløsing.

All den hjelp vi gir dem, er resultatløs, og bare en oppfordring til dovenskap, og nok en anledning til å skaffe seg enda flere barn.


Dette ble skrevet av en engelskmann - om nordmenn. På 1800-tallet.
(fra samfunnslære for VK 1 i videregående skole).

Selv om bloggen min i det siste ikke har handlet så mye om politikk, så betyr ikke det at jeg har mistet interessen. Jeg følger fortsatt med. Spesielt to tv-debatter jeg har fått med meg i det siste har provosert meg sterkt. Den ene var en frp-politiker og Erik Solheim som diskuterte global oppvarming og hvordan vi skal forholde oss til spørsmålet. Frp hevder, klokt nok, at vi bør ha en åpen og sunn debatt rundt saken og ikke bare lene oss på Fns klimapanels konklusjoner, da det finnes mange forskere som mener noe helt annet. Erik Solheim presterte å si at Frps syn er like dumt som å hevde at jorda er flat. Eller så sa han det om å ikke tro på Fns klimaråd. Uansett, poenget er at Solheim fremstiller saken som om Frp er helt på jordet og at Fns klimapanel vet sannheten. (noe jeg sterkt betviler). Jeg mener ikke at den globale oppvarmingen ikke har noe å gjøre med våre utslipp, det jeg mener er at jeg er enig med Frp i at vi må ha en sunn debatt om denne saken. Jeg føler de norske politikerne har blitt litt som pappegøyer: "Fns klimapanel, Fns klimapanel, Fns klimapanel", er alt jeg hører. Selv om Fns klimapanel er flinke folk, tror jeg "klimabildet" er mye mer nyansert enn det vi får inntrykk av. Grunnen til dette tror jeg rett og slett er ta det er penger og politikk inne i bildet.


Frp: "ikke alltid så dumme," mener Øyvind Vassli

Så langt jeg forstår verden og politikk så er Frps innvandringspolitikk, ikke deres klimapolitikk, like dum som å hevde at jorda er flat. Å sette nordmenn først og mene at nordmenn skal ha det perfekt før vi kan tillate å ta folk inn i landet mitt er så langt jeg kan skjønne ren og skjær egoisme. Og når Frp plapprer i vei om å hjelpe de der de er, at de overtar det norske samfunnet og at vi skal merke de som sauer osv. så blir jeg litt trist. Har noen stilt seg spørsmålet: når Frp vil hjelpe innvandrerne der de er, men samtidig ikke gi noe i bistand, hvordan er det de vil gjøre dette?

Den siste saken jeg har gitt spesiell interesse i det siste, er barnehagedebatten. Ap vil nå innføre obligatorisk barnehage for femåringer. Dette er noe av det skumleste jeg har hørt på lenge. For det første så gjør ikke den offentlige skole noen direkte god jobb i dag, så hvorfor skal vi la det offentlige ta kontroll over barna våre enda et år? For det andre så lurer jeg på hvor valgfriheten er. Såvidt jeg vet vil AP fjerne kontantstøtten. Dermed innfører de i praksis "obligatorisk barnhage" for barn i 1-3 års alderen med foreldre som ikke har råd til å være hjemme. Jeg tror i ytterste konsekvens at AP vil innføre obligatorisk barnehage for barn hele livet og til slutt har staten fullstendig kontroll over ungene våre. Og når de i tillegg vil legge ned privatskoler(ekstremskoler), som Framnes Kvgs(som jeg gikk på) begynner vi skummelt å nærme oss kommunisme.

Vel, vel, det var bare noen tanker om politikk. Håper noen ble provosert, inspirert, skremt eller glad av å lese.

mandag 18. februar 2008

Ett ordspråk om dagen


"A proverb a day, keeps the doctor away."

"Baktalerens ord er som lekre retter,
de synker ned i kroppen.
Den som er lat i sitt arbeid,
er en bror av ham som ødelegger."

ordspråkene/proverbs 18.8-9

onsdag 13. februar 2008

En utfordring

Lev en dag som om alt du sa ville blitt tatt opp på bånd og spilt i kirken kl 11.00 på søndag. Ville du gjort noen forandringer?

tirsdag 12. februar 2008

Som et lite barn
I går sa Gud til meg at jeg ikke måtte glemme at Han har en stemme i alt. I dag talte han til meg om å bli som et lite barn. Jeg har vært veldig skeptisk til bordverset: "O du som metter liten fugl, velsign vår mat O Gud". I dag da jeg skulle drikke kaffe ledet Gud meg til å ta "O du som metter liten fugl, velsign vår mat O Gud koppen." Og han viste meg at den sange har mye for seg, at ved å synge den/be den med hjertet kan jeg skjønne mer hva det vil si å bli som et lite barn.
Takk Gud!

"Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem." mark. 10. 15-16

Hadde besøk av gamle ørner i helga. Utrolig kjekt. Desverre har jeg bare et bilde, med begrenset kvalitet. I det minste er bildet tatt mens vi ber.

onsdag 6. februar 2008

Menneske eller hare?
Menneske eller hare

(1946)

Er det ikke mulig å leve et godt liv uten å tro på kristendommen? Det er spørsmålet jeg har blitt bedt om å skrive om, men før jeg forsøker å svare på det må jeg straks få komme med en kommentar. Det høres nemlig ut som om spørsmålet kommer fre en person som sier til seg selv: "Jeg bryr meg ikke om hvorvidt kristendommen faktisk er sann eller ei. Jeg er ikke interessert i å finne ut hvorvidt det virkelige universet er mest slik de kristne sier det er , eller mest slik materialistene sier det er. Alt jeg er interessert i er å leve et godt liv. Jeg kommer ikke til å velge livssyn fordi jeg tror noe er sant, men fordi jeg finner noe nyttig." Ærlig talt har jeg vanskelig for å sympatisere med en slik holdning. En av de ting som skiller mennesket fra andre dyr er at mennesket ønsker å vite ting, finne ut hvordan ting egentlig er, bare for å vite det. Når det ønsket synes å være helt borte hos en person, synes jeg vedkommende er blitt noe mindre enn et menneske. Ja, faktisk tror jeg ikke noen av dere i realiteten har mistet dette ønsket om å vite. Mer sannsynlig har dere blitt forledet til å glemme at kristendommen ikke er noen patentmedisin av tåpelige predikanter som stadig har fortalt dere hvor god kristendommen vil være for dere og hvor mye godt den vil gjøre for samfunnet. Kristendommen hevder å redegjøre for fakta-å fortelle dere hva det virkelige univers egentlig er. Dens redegjørelse for universet kan være sann, eller den kan være usann, og snart det spørsmålet ligger foran deg vil din naturlige nysgjerrighet søke etter et svar. Dersom kristendommen er usann, vil ikke noe ærlig menneske tro på den - samme hvor nyttig den måtte være . Er den sann, vil ethvert ærlig menneske ønske å tro på den-selv om den ikke gir noen konkret hjelp i det hele tatt.

Så snart vi har innsett dette, vil vi også oppdage et annet forhold. Dersom kristendommen nå skulle være sann, da er det ganske umulig at de som kjenner denne sannheten og de som ikke gjør det, skulle være like godt utrustet til å leve et godt liv. Kjennskap til fakta må bety en forskjell i handling. Sett at du fant en mann som var nær ved å sulte i hjel. Dersom du ikke hadde noen medisinsk kunnskap, ville du sannsynligvis gitt ham et stort, godt måltid mat. Og som et resultat ville mannen dødd. Det er det som kommer ut av å arbeide i mørke. Tilsvarende vil både en kristen og en ikke-kristen kunne ønske å gjøre godt mot sine medmennesker. Den ene tror at menneskene skal leve evig, at de er skapt av Gud og laget slik at de bare i fellesskap med Gud kan finne sann og varig lykke, men at de har sporet alvorlig av, og at lydig tro på Kristus er den eneste vei tilbake. Den andre tror at menneskene er et tilfeldig resultat av blinde prosesser i materien, at de begynte som dyr og har forbedret seg sakte men sikkert, at de skal leve i sytti år eller så, at deres lykke er fullt ut opppnåelig gjennom gode sosiale ordnigner og politiske institusjoner, og at alt annet (f.eks eksperimenter på levende dyr, prevensjon, rettssystem, utdannelse osv) må bedømmes som "godt" eller "ondt" i den grad det gjelper menneskene til å nå denne "lykke".

Nå er det ganske mange ting som disse to ville kunne enes om å gjøre i forhold til sine medmennesker. Begge ville være for et effektivt kloakksystem og sykehus og sunt kosthold. Men før eller siden ville likevel deres ulike trosoppfatninger føre til ulike vurderinger av praktiske spørsmål. Begge vil for eksempel kunne være opptatt av utdannelse, men hvilken type utdannels de ønsket folk skule få ville av åpenbare grunner være ganske forskjellig. Og igjen; der materialisten simpelthen ville spørre om et forslått tiltak "bidrar til flertallets økede lykke", ville den kristne måtte si: "Selv om det øker lykken for flertallet, kan vi ikke gjøre det. DEt er ikke rettferdig". Og hele tiden ville en stor forskjell gå som en rød tråd gjennom alle deres vurderinger og forslag. For materialisten vil nemlig ting som nasjoner, klasser og sivilisasjoner være viktigere enn enkeltmennesker, fordi det enkelte menneske bare lever,omlag sytti år mens "gruppen" kanskje består i flere århundrer. For den kristne vil imidlertid det enkelte menneske være viktigere, fordi det lever evig; raser, sivilisasjoner og denslags er til sammenligning de rene døgnfluer.

Den kristne og den materialistiske har ulike oppfatninger av universet. Begge kan ikke ha rett. Den som tar feil vil handle på en måte som simpelthen ikke passer til det virkelige univers. Selv med verdens beste vilje vil han eller hun følgelig hjelpe sine medmennesker mot deres undergang.
Med verdens beste vilje...da vil det vel ikke være hans eller hennes feil? Gud(hvis det finnes en Gud)kan da ikke straffe noen for ærlige feiltagelser? Men var det alt du tenkte på? Er vi rede til å risikere å arbeide i mørke hele vårt liv og gjøre uendelig skade, bare en eller annen kan forsikre oss om at vi selv vil berge skinnet- at ingen vil anklage eller straffe oss? Jeg vil i det lengste ikke tro at leseren befinner seg på et slikt nivå. Men selv om han gjorde det, er der noe å si til ham.

Såørsmålet foran oss er ikke "kan man leve et godt liv uten kristendommen?" Spørsmålet er: "Kan jeg?" Vi vet alle at det har vært gode mennesker som ikke har vært kristne; mennesker som Sokrates og Konfucius-som aldri hadde hørt om kristendommen, eller mennesker som John Stuart Mill-som ærlig talt bare ikke kunne tro på den. Om vi antar at kristendommen er sann, befant disse menneskene seg i en tilstand av enten ærlig uvitenhet eller ærlig feiltagelse. Dersom deres intensjoner var så gode som jeg antar de var(for jeg kan selvsagt ikke se inn i deres hemmelige hjerterom), er det mitt håp og min tro at Guds godhet og kraft er i stand til å rette opp de onder disse menneskenes uvitenhet naturlig ville føre til-om den fikk utvikle seg fritt-både for dem selv og for dem de påvirket. Men det mennesket som spør meg "kan jeg ikke leve et godt liv uten kristendommen?" befinner seg slett ikke i samme situasjon. Dersom han ikke hadde hørt om kristendommen, ville han ikke stilt spørsmålet. Dersom han hadde hørt om den og seriøst vurdert den, og kommet til at den var falsk, da ville han heller ikke stilt spørsmålet. Det mennesket som stiller et slikt spørsmål har hørt om kristendommen, og er slett ikke sikker på at den er sann. Han spør i realiteten: "Behøver jeg bry meg med den? Kan jeg ikke bare unngå det hele, og fortsette med å være 'god'? Er ikke gode intensjoner nok til å bevare meg i trygghet og uskyldighet, uten å banke på den forferdelige døren og finne ut om det er, eller ikke er, noen der inne?"

Til et slikt menneske vil det kunne være nok å svare at han i virkeligheten spør om å få lov til å fortsette med å være "god", før han har gjort sitt beste for å finne ut hva godt betyr. Men det er ikke hele historien. Vi behoøver ikke spørre om Gud vil straffe vedkommende for hans feighet og slapphet; det vil straffe seg selv. Han er en unnasluntrer. Han forsøker bevisst å unngå å finne ut om kristendommen er sann eller usann, fordi han ser for seg en uendelighet av problemer om den skulle vise seg å være sann. Han er lik ham som med vilje "glemmer" å se på oppslagstavlen av frykt for å finne navnet sitt satt opp på et ubehagelig gjøremål. Han er lik ham som ikke vil sjekke bankkontoen av frykt for hva han kan komme til å oppdage. Han er lik ham som ikke vil gå til legen når han merker en mystisk smerte, fordi han er redd for hva legen kan komme til å si.

Det menneske som forblir en ikke-troende av slike årsaker er ikke i en tilsatand av ærlig feiltagelse. Han er i en tilstand av uærlig feiltagelse. Den uærligheten vil følge alle hans tanker og handlinger, og resultatet vil bli en viss usikerhet, en vag bekymring i bakhodet, en sløving av hele den mentale skarphet. Han har simpelthen tapt sin intellektuelle jomfrudom.

Ærlig avvisning av Kristus, uansett hvor feilaktig, kan tilgis og helbredes: "Den som taler et ord mot Menneskesønnen, kan få tilgivelse." Men å unngå Menneskesønnen, å se andre veien, å late som du ikke har lagt merke til , å plutselig bli opptatt av noe på den andre siden av gaten, å ta røret av telefonen fordi Han kan komme til å ringe, å la være å åpne brev fordi den underlige håndskriften kan være Hans - det er noe ganske annet. Du er kanhende ennå ikke sikker ennå på om du bør være en kristen, men du vet at du bør oppføre deg som et menneske, og ikke som en struts- med hodet dypt nede i sanden.
Men fremdeles - for intellektuell ære har sunket dypt i vår tid- hører jeg noen sutr videre med sine spøørsmål: "Vil den hjelpe meg? Vil den gjøre meg lykkelig? Tror du virkelig jeg ville bli et bedre menneske om jeg ble en kristen?" Vel, dersom du må ha et svar, er mitt svar "ja". Men jeg liker slett ikke å svare på det i det hele tattpå dette stadiet. Her er en dør, og bak den venter-ifølge noen mennesker -universets hemmeligheter på deg. Enten er det sant, eller så er det det ikke. Og hvis det ikke er sant, da er det i realiteten et gedigent bedrag som skjuler seg bak den døren; historiens største lureri. Er det ikke ethvert menneskes åpenbare oppgave(vi snakker om mennesker, ikke om en hare) å finne ut hva som er tilfelle, og deretter bruke all sin energi enten på å tjene denne fantastiske hemmelighet eller avsløre og ødelegge denne gigantiske humbug? Stilt overfor et slikt spørsmål, kan du virkeli bare fortsette å la deg oppsluke av din velsignede "moralske utvikling"?

OK, kristendommen vil gjøre deg godt- betydelig mer godt enn du noen sinne ønsket eller forventet. Og det stykke "godt" den vil gjøre deg, er å banke inn i hodet ditt(det vil du ikke like..) det faktum at alt du til nå har betraktet som "godt" -alt dette om å "leve" et skikkelig liv" og "være vennlig" - slett ikke er så flott og fantastisk som du antok. Den vil fortelle deg at du faktisk ikke kan være "god" (ikke i fire-og-tyve timer) i din egen moralske kraft. Og deretter vil den fortelle deg at selv om du skulle greie å være det, så ville du fremdeles ikke ha oppfylt det formål du er skap til. Du ble nemlig skapt med noe helt annet for øye. J.S Mill og Konfucius visste simpelthen ikke hva livet dreier seg om (Sokrates var nærmere realitetene). Menneskene som stadig spør om de ikke kan leve et skikkelig liv uten Kristus, vet ikke hva livet dreier seg om. Derosm de hadde gjort det, ville de visst at "det skikkelig livet" bare er dødt og maskinmessig i forhold til det mennesket virkelig er skapt for. Moralitet er uunnværlig; men det Guddommelige Liv, som gir seg selv til oss og kaller oss til å være guder, har tanker for oss som som fullstendig vil oppsluke moraliteten. Vi skal gjenskapes. (Redd)haren i oss skal forsvinne-den alvorlige, samvittighetsfulle og moralske haren såvel som den feige og sanselige. Vi kommer til å blø og skrike når skinnet blir flådd av oss; men så- overraskende-finner vi noe under skinnet vi aldri hadde drømt om: Et virkelig menneske, en tidløs gud, en sønn- en datter- av Gud, sterk, strålende, vis vakker, og svøpt i glede.

"Når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis forsvinne." Ideen om å oppnå "et godt liv" uten Kristus bygger egentlig på en dobbel misforståelse. Fro det første: Vi er ikke i stand til det. Og dernest: Når vi setter opp "det gode liv" som vårt endelige mål, har vi mistet hele poenget med vår eksistens. Moralitet er et fjell vi ikke kan bestige i egen kraft; og om vi greide det ville vi simpelhen omkomme i fjelltoppens is og tynne luft- fordi vi manglet de vingene som var nødvendige for å fullføre reisen. For det er derfra den egentlige oppstigningen begynner. Tauene og hakkene "forsvinner" og resten er et spørsmål om å fly.

Fra "Gud på tiltalebenken", av C.S.Lewis, En essaysamling skrevet i tiden etter andre verdenskrig, utgitt i 1994.

Gjengitt med tillatelse fra Luther forlag.

lørdag 2. februar 2008

Livet er herlig!


Livet er herlig er tittelen på en film som jeg syns er ganske morsom. Men denne blogposten handler ikke om filmen "livet er herlig", men om at livet faktisk er herlig.

Intressante avsnitt i listeform:

-Etter 6 fantastiske måneder i Australia og Thailand, har jeg nå hatt to meget bra uker i Norge. Jeg har tilbragt mye tid med familien, jeg har vært på besøk på UIO basen i Skien, gått veldig mye på ski og fikset alle mulige praktiske ting du kan tenke deg.

-Da jeg for 10 dager siden drev og pakket inn pc en min for å sende den på reperasjon utbrøt mamma: "Jeg syns ikke vi gjør noe annet enn å reklamere på elektronisk utstyr". Bokstavelig talt så er mammas påstand veldig feil, men poenget hennes er ganske godt.

- Gud er god!

- Jeg har lagt til nye linker på bloggens høyre side.--->

- Den nye presten i kirken vår er en meget bra mann som jeg liker veldig godt.

- "Krona", det tverrkirkelige ungdomsarbeidet i Notodden holder til midt i Notodden sentrum. Rett ved Prix. De har møter hver fredag, pluss mye annet. Skikkelig bra arbeid som jeg tror Gud har velsignet rikt og vil velsigne rikt i tiden framover.

- Å gå på ski er noe jeg nyter veldig godt for tiden. I dag var det sånn fint med snø på greinene og sol på himmelen.

- Hunden vår heter Totto og er veldig lydig, hvis jeg sier; "sette seg" så setter han seg, hvis jeg sier; "legge seg" så legger han seg. utrolig artig.

- Jeg skal ikke i militæret før 6. August, da skal jeg til heimevernets utdanningssenter på værnes. Inntil den tid må jeg klare meg med voksenpris på buss.

- 1. kor. 14.1-3

- Søkte etter mitt eget navn på skattelistene og fikk bl.a opp følgende:
Skatten Øyvind Bye betalte i 2006 kan finansiere 0 meter ny E18 ved Tønsberg.

- Vær velsignet!