tirsdag 31. juli 2007

Hva mener partiene egentlig? Krf del2.


det er stort overskudd av godt lesestoff i Krfs partiprogram. Jeg har store problemer med å begrense hvor begeistret jeg er.
Bildet: Kjell Ingolf, Krfu leder.

Her er en del utdrag fra Krfs politikk. Kommentarer følger lengre nede:
  Krf vil:
 1. forbedre ferieordningene for funksjonshemmede.

 2. Pensjonsopptjeningen ved ulønnet omsorg for egne barn under skolepliktig alder og for pleietrengende familiemedlemmer må forbedres.

 3. forby reklame for kosmetisk kirurgi.

 4. styrke den offentlige tannhelsetjenesten og utvide ordningene med refusjon for tannbehandling.

 5. utvide mulighetene til tvangsbehandling av rusmisbrukere.

 6. åpne for at rusmisbrukere som har begått mindre alvorlige kriminelle handlinger skal kunne dømmes til behandling.

 7. grunnlovsfeste retten til liv.

 8. styrke aktiv livshjelp og ikke akseptere aktiv dødshjelp.

 9. si nei til forskning på befruktede egg.

 10. legge til rette for flere arbeidsplasser for funksjonshemmede både i offentlig og privat regi.

1. Ja, jeg ser det behovet! Godt å se at Krf er så helthetlige i sin politikk. De går ikke bare inn for å begrense sorteringssamfunnet, men de jobber for at de funksjonshemmede skal ha det bra.

3. Ikke så dumt, tenk over det!

4. Tannlege kan være veldig dyrt, enkelte grep bør nok gjøres her ja.

5. Skummelt med tvang, men i visse situasjoner kan jeg gå med på det.

7og8. Disse punktene er jeg så grunnleggende enig i at jeg blir nesten rørt!

10. Ja! Jeg jobber med funksjonshemmede som har jobb og jeg ser hvor viktig det er for de!

Alt for denne gang! Følg med på Hva mener partiene egentlig?

Hva mener partiene egentlig? Krf del1.


Endelig skal jeg få legge fram politikken til det beste partiet i Norge. Dette har jeg sett fram til lenge, og jeg er nesten litt yr i kveld! Så da kjører vi igang:

Først litt om verdigrunnlag og ideologi. Viktigere enn man skulle tro!

Krfs verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret og de ti bud.

Det kristne menneskesynet skal prege all vår politikk og forplikter oss til en radikal omsorg for våre medmennesker og en rettferdig forvaltning av verdens ressurser.

Til sammen representerer KrFs verdisyn og ideologi en tredje vei i politikken. Det gode samfunn skapes i et samspill mellom det enkelte mennesket, offentlige myndigheter og privat og frivillig virksomhet.

Dette er musikk! Fantastisk bra!

-->Den kristendemokratiske ideologien ønsker å løfte fram velferdssamfunnet framfor velferdsstaten.

Legg merke til denne forskjellen..

-->Familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet.

Ja, ikke skolen og arbeidsplassen slik Ap og Sv tror..
Skikkelig viktig akkurat dette med verdigrunnlag. Partier uten grunnlag er uforutsigbare, vinglete og populistiske. Den kristendemokratiske ideologien er på mange måter genial. Jeg skal skrive om politikken til Krf senere.

mandag 30. juli 2007

Tom retorikk?

Jeg mektig lei av store ord fra Arbeiderpartiet. Når Jens Stoltenberg uttaler at han skal gi oss verdens beste skole trekker jeg på skuldrene og lever videre som om ingen har sagt noe. Så viser det seg at Jens har oppdratt sine unge disipler. Martin Henriksen uttaler i Klassekampen 27. Juli at: ” Det viktigste vi kan gjøre i Norge er å vise at det er mulig å få til et samfunn med lave utslipp og høy levestandard”. Dette er uvant kloke ord fra AUF lederen, og jeg er helt enig med han. Paradokset er at han representerer ungdomspartiet til miljøverstingene. Han representerer partiet som setter arbeidsplasser og velstand foran miljøet. Unge Henriksen representerer paritet som IKKE går foran for å få til et samfunn med lave utslipp. Så gjenstår det å se om Henriksen er så giret på miljøsaken som han gir uttrykk for, ingen ting ville gledet meg mer!

Snakker Martin Henriksen bare tull? Noen som tror han vil utføre en slik miljøpolitikk som han tar til ordet for?Snakkes!

lørdag 28. juli 2007

Litt av hvert.

På Norway Cup går det med 35 000 beger makrell i tomat!


Svein Tore Løkslid stiller i bunad på sidelinjen hvis Sauland(j14 eller16) kommer til finalen.
Jeg har ikke barbert meg på over 2 uker. Istede har jeg begynt å trimme skjegget med saks.
6. August kl 0750 reiser jeg til Australia. Jeg gleder meg veldig mye, men er også svært spent.

Skolen min starter 8. August. 18. August er det hele over, og jeg reiser hjem og etter en dag hjemme videre til Værnes for å avtjene min verneplikt i heimevernet..

I dag fikk jeg med meg at Se og Hør bruker hele to sider på å fortelle om ei 19 år gammel jente som fant ukebladets flaskepost. Latterlig og trist.
Tour de France har igjen blitt utsatt for dopingskandaler. Trist, men et faktum vi var klar over fra før. "det er alltid de som leder som blir tatt", ja selvfølgelig, de leder jo fordi de har dopet seg...
Misjonsprosjektet har enda rundt 10 000 kr. utenforstående. Det irriterer meg, og nå er det like før vi sender ut innkassokrav til de som ikke har betalt enda. Hvis noen vet om noen som ikke har betalt så kan de godt nevne det for de...
Sp-ordfører Ola Byrknes mener folk på bygda bør få bygge i strandsona. For det første er det ofte kjempegod plass i strandsonene på steder som er truet av fraflytning. For det andre kan en åpning av strandsonen føre til mindre fraflytning, bygdene må få reklamere med det de har, som ofte er vakker natur.
Blues festivalen går av stabelen neste helg i Notodden. Jeg blir å finne på meninghetskafeen den Blå Fisk, hvert fall lørdags kvelden. Det er bare å ta turen innom.
Når vi ikke har noe annet å gjøre hjemme hos fam. Vassli spiller vi Settlers med hatt.

Det er gøy!
Vi har fått oss hund. Toto!

Snakkes!

torsdag 26. juli 2007

Hva mener partiene egentlig_ Sv del3.

Dette blir siste innlegg om SVs politikk. Sv er kjempe bra på en del områder og helt ute å kjøre på en del andre....Fra Svs program:

 1. 1.SVs mål er at veksten i offentlig forbruk skal være større enn veksten i privat forbruk.

 2. SV vil gjøre det mulig for flere kunstnere å leve av sitt kunstneriske arbeid, både gjennom en generell styrking av kulturbudsjettet og gjennom målrettede tiltak som offentlige innkjøp og utsmykninger, stipender og andre støtteordninger.
 3. Vi vil videreutvikle og styrke kulturskoletilbudet, slik at det finnes plasser til alle som ønsker det innenfor rimelige økonomiske rammer.
 4. Ungdomsalderen er for mange en særlig utsatt tid og det er derfor viktig å bygge ut gode fritidstilbud. Dette kan for eksempel være kommunale ungdomsklubber der ungdom med uorganisert fritid kan bli stimulert til egenutvikling og inngå i et sosialt miljø uten kommersielt og annet press.
 5. SV vil på sikt gjøre barnehage til et gratis tilbud.Et mer fleksibelt barnehagetilbud er også viktig for at flere skal kunne delta i arbeidslivet. SV vil legge til rette for at flere barnehager kan tilby utvidet åpningstid. Kontantstøtten har bidratt til å sementere tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
 6. SV vil redusere statstøtten til private skoler.
 7. Alle elevene skal ha et fast antall obligatoriske fag, men hvor mye opplæring hver enkelt elev får i hvert enkelt fag, må kunne varieres etter elevens forutsetninger.
 8. erstatte KRL-faget i skolen med et livssynsnøytralt og inkluderende fag.
 9. SV ønsker at alle skoler legger til rette for skolemåltid. Et slikt tilbud må være gratis.
 10. SV vil fjerne eksamen og karakterer i ungdomsskolen.
 11. SV vil ha bosted som det viktigste kriterium for inntak til videregående opplæring, og arbeide for gode videregående opplæringstilbud i distriktene, med et mangfold av linjevalg, for å motvirke at ungdom må flytte for å ta videregående opplæring.
 12. SVs mål er å fjerne karakterene i videregående opplæring.
 13. Antallet jenter med lærekontrakt har økt betydelig, men det er for få jenter som går i lære i tradisjonelt mannsdominerte yrker. Videre er det for få gutter som velger tradisjonelt kvinnedominerte yrker. SV vil arbeide for å bidra til å få slutt på dagens kjønnsdelte arbeidsmarked.
 14. SV vil arbeide for en obligatorisk merking av alle varer i forhold til rettferdig handel, miljø og arbeidernes forhold.
 15. SV er et feministisk parti.
 16. SV vil arbeide for at retten til selvbestemt abort utvides til også å gjelde mellom 12. og 16. svangerskapsuke, slik at nemndene ikke lenger kan bestemme over kvinners kropp i denne perioden.
 17. SV vil styrke vernet av tillitsvalgte og ansatte som sier ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
 18. kortere arbeidsdag med full lønnskompensasjon. En slik reform skal gjennomføres skrittvis, og målet er 6 timers arbeidsdag.
 19. Billige medisiner må stilles til disposisjon for befolkningen i fattige land. Det må derfor forhindres at internasjonale avtaler om patentrettigheter stanser muligheten til å produsere slike medisiner i nærheten av områdene der de trengs.
 20. SV vil bruke noe av rikdommen til et nødhjelpsfond for å hjelpe mennesker i nød. Et slikt fond er særlig viktig i katastrofesituasjoner som ikke får oppmerksomhet i media.
 21. De viktigste truslene mot vår sikkerhet kan ikke bekjempes med militære midler: trusselen om klimaendringer, internasjonal kriminalitet og terrorisme, faren for sosial uro i våre nærområder, konflikter som følge av økende sosiale forskjeller. Dette er trusler som må møtes med politiske, diplomatiske og økonomiske virkemidler.
 22. I dag blir de vernepliktige som ønsker siviltjeneste straffet med en ekstra måned i tjeneste. SV mener de sivile vernepliktige skal likestilles med de militære, og dermed være like lenge i tjeneste.
 23. USAs utenrikspolitikk er i dag den største trusselen mot verdensfreden. Det er derfor nødvendig at Norge inntar en langt mer kritisk rolle innad i NATO og overfor USA enn i dag.
 24. SV mener antallet kvoteflyktninger Norge mottar hvert år via UNHCR, må økes til minst 3000.


2. Tror det fins bedre måter å bruke penger på.

3. Kulturskoler f.eks.

4. Jeg har sett en god del eksempler på at slike klubber fungerer dårlig..

8. Latterlig! Krl faget er jo livssynsnøytralt allerede. Få saker har jeg blitt så irritert av som krl saken...

9. Igjen tror jeg det fins bedre måter å bruke penger på.

10 og 12: Svs puseskole ville blitt ekstremt slapp er jeg redd. Gode skal de lærerne være som skal klare å motivere elevene hvis vi fjerner karakterer. Når det gjelder eksamensordningen så er jeg faktisk enig i at den skal avskaffes.

13 og 15. Sv må innse det faktum at menn og kvinner er to forskjellige kjønn. Latterlig å se hvor mye feminist-tull det er i Svs program. Når jeg leserFet får jeg inntrykk av at kvinnene i Norge har det fælt, men det stemmer overhode ikke.

16. Hva med fosterets rett til liv? Jeg blir sint og lei meg når jeg leser slikt. Hvorfor skal grensen gå ved 16. uke hvis man mener at kvinnens kropp er viktigere enn barnets liv? Hvorfor ikke tillate abort fram til 20. uke, eller 35 uke. Har jeg noen Sv lesere som vil gi en forklaring?

18. Høres jo digg ut å jobbe kortere og fortsatt tjene like mye, men det vil være ekstremt vanskelig å gjennomføre i praksis. Hvordan skal man klare å betale for dette?

21. Noe i Svs parti er ekstremt dårlig, men dette er ekstremt bra!!!! Kjenner at jeg får lyst til å kutte i forsvaret!

22. Logisk nok!

Da var festen over. Har vært knallintressant, så jeg anbefaler Svs program. Mye mer inntressant enn Sp sitt, og fullt på høyde med Frp sitt. Selv om politikken til Sv heller mot kommunisme hvor alt skal være statlig.. Skummelt...

onsdag 25. juli 2007

10% i bistand??


Bakgrunnen for dette innlegget er at Tore Vaag kalte meg for naiv da jeg skrev at Norge burde gi opp mot 10% i utviklingshjelp. Nobelt, men naivt var dommen jeg fikk. Dette fikk meg til å tenke meg grundig om. Er det riktig å gi 10% i bistand? Må vi øke skatter og avgifter dersom vi skal gjøre det, eller fins det rom for kutt i det norske statsbudsjettet som er forsvarlige? Er bistand et så dårlig virkemiddel i kampen mot fattigdom når vi sammenligner med handel, at det ikke bør prioriteres høyt? Vil en slik økning i u-hjelpen fra Norge føre til at vi i fremtiden kan gi mindre fordi vår økonomi vil bli svekket på lang sikt? Går det i så fall an å unngå dette? Og sist men ikke minst; hva bør være målet for norsk politikk. Norge først og så de fattige, de fattige først og så Norge, eller en middelvei slik de fleste mener?

Dette er mange vanskelige spørsmål, og bildet er sammensatt. Jeg har på ingen måte nok kunnskaper til å gi hverken entydige eller korrekte svar.. Men her er noen tanker og refleksjoner:

Må vi øke skatter og avgifter dersom vi skal gi opp mot 10% i bistand?
Nei, jeg tror ikke vi må det. Men dersom det ikke blir økninger i skatter og avgifter må vi i steden ta store kutt på andre fronter. F.eks forsvaret, administrasjon i det offentlige, kultur, veiutbygging, tilskudd til toppidretten osv... Et annet alternativ er å gi fra oljefondet, men det er nok ikke lurt..

Er bistand et så dårlig virkemiddel i kampen mot fattigdom, når vi sammenligner med handel, at det ikke bør prioriteres høyt?
Dette er nesten umulig å svare på. Jeg mener å ha hørt noe sånt som at dersom handelen med de fattige landene hadde økt med 1%, hadde det utgjort like mye som all bistand som blir gitt. For det andre går mye av det som blir gitt i bistand til administrasjon, og en del går til feilslåtte prosjekter. Selv om jeg erkjenner dette, så er det et dårlig argument mot bistand, fordi det alltid vil være behov for administrering, og fordi feilslåtte prosjekter alltid vil forekome. Når det gjelder bistandspenger som går i lommen på diktatorer, er jeg ikke sikker på mulighetene til å garantere seg mot dette. Det jeg derimot har fått med meg er at Fns generalsekretær uttalte at for lite bistand gjør at vi ikke kan nå tusenårsmålet om å halvere fattigdom innen 2015. En slik uttalelse taler sterkt for bistanden. Uansett råder det ingen tvil om at handel er den beste måten å få stablet svake stater på beina igjen.

Vil en slik økning i u-hjelpen fra Norge føre til at vi i fremtiden kan gi mindre fordi vår økonomi vil bli svekket på lang sikt?
Dette er noe jeg frykter, men jeg tror det kommer helt an på hvor man kutter. Dersom man kutter i forsvaret vil man tape mindre enn dersom man kutter f.esk i tiltak mot arbeidsløshet. Men likevel tror jeg det er en fare for at store nedskjæringer på flere budsjettposter kan få en del følger for norsk økonomi som ikke er positive. Når det er sagt tror jeg man måtte vært økonom, eller ha veldig god peiling for å kunne gi et seriøst og reflektert svar på dette.

Hva bør være målet for norsk politikk. Norge først og så de fattige, de fattige først og så Norge, eller en middelvei slik de fleste mener?
Her er jeg over hode ikke i tvil. Vi har et stort stort ansvar for å hjelpe de fattige så mye har muligheten til. Uansett virkemiddel, bør målet alltid være å hjelpe de som lever i ekstrem fattigdom foran å bruke mer på de som faktisk har det de trenger her i Norge. Dette innebærer selvsagt en opptrapping av arbeider mot fattigdommen i Norge, for den har som kjent ikke Kristin Halvorsen klart å avskaffe. Det vil ikke være riktig sånn som jeg ser det, å bevilge mange penger til halvviktige tiltak i Norge mens en person dør hvert 3.sekund av sult eller sultrelaterte sykdommer.

Er det riktig å gi 10% i bistand?
Veldig vanskelig å si. Etter å ha tenkt grundig gjennom denne saken har jeg blitt veldig i tvil. Men en økning i bistanden er jeg overbevist om at er både nødvendig og viktig.. Mins 3-4% tror jeg hvert fall vi må kunne avse...

tirsdag 24. juli 2007

hva mener partiene egentlig? Sv del2.


I dag kunne jeg kjenne skjegget blafre i vinden når jeg syklet til jobb.
Fin dag!
Her kommer del to som alle har ventet på..
Flere godbiter:
 1. Dagens skattesystem favoriserer de rikeste, særlig dem som lever godt av andres arbeid gjennom høye kapitalinntekter og aksjeutbytte. SV vil derfor foreslå å øke kapitalbeskatningen, samtidig som skatten på lav arbeidsinntekt reduseres.
 2. En garantert minsteinntekt (GMI) på minstepensjonsnivå vil være et bedre alternativ til mange av dagens trygdeordninger. En slik ordning vil også kunne være samfunnsøkonomisk lønnsom, fordi den krever langt mindre byråkrati.
 3. Målet er at Norge skal være et foregangsland i miljøspørsmål. Det innebærer at Norge blir en pådriver i det internasjonale miljøarbeidet, og er villig til å gå foran for å finne løsninger på miljøproblemer nasjonalt.
 4. SV ønsker ikke et system med kjøp og salg av CO2-kvoter, som fritar Norge for faktiske utslippsreduksjoner.
 5. SV vil foreslå et toprissystem for strøm, slik at de som har et høyt forbruk skal betale mer.
 6. SV vil arbeide for å trekke tilbake konsesjonene for de tre planlagte gasskraftverkene uten CO2-løsning, og om nødvendig gi tilbud om offentlig støtte til rensing og deponering.
 7. For å få til utbyggingen av kollektivnettet/systemet er SV nå villig til å prioritere kollektivnettet på bekostning av videre veiutbygging i byområder.
 8. SV vil forvalte kongekrabben som en uønsket introdusert art, og fritt fiske vil være et tiltak for å holde bestanden så langt nede som mulig.
 9. I tillegg må all import av tropisk trevirke som ikke er miljøsertifisert, forbys.
 10. Skattelette som fører til nedskjæring vil gi økte forskjeller og fortsatt offentlig knapphet.
 11. Forebyggende tiltak innen psykososialt arbeid skal styrkes ved bl.a. å tilføre grunnskolen menneskelige ressurser med sosialfaglig kompetanse.
 12. Alle er enige i at det er riktig å forebygge problemer, likevel er det det forebyggende arbeidet som først blir redusert i trange økonomiske tider.
 13. Innsatsen må rettes inn mot barn og ungdom som er i faresonen for å utvikle rusavhengighet, og denne innsatsen må i stor grad gjøres overfor enkeltpersoner.

Øyvinds kommentarer:

3. Skjønner ikke at SV ikke dør av skam. De skriver om at vi skal gå foran som et godt eksempel, også vedtar de nesten ikke noen konkrete tiltak og bygger gasskraftverk, selv om de har miljøvernministeren. Flaut!

4. Neivel, men politikken til regjeringen er vel å kjøpe kvoter for 2/3 av de kuttene vi planlegger å gjennomføre.

5. Veldig enig, de som bruker mye skal betale mer, eneste måten å få ned forbruket på. Men hvorfor har ikke regjeringen innført dette? Jeg skjønner at SV er et lite parti og ikke får så stor innflytelse som de kunne fått, men det fins grenser.

7. Endelig noen som forteller hva det skal gå på bekostning av. Vi kan aldri få i pose og sekk.

8. Denne krabben er så fæl!

9. Jajaja!!!

11. Høres veldig lurt ut, men vi må ha dyktige folk..

12. Politikerne er avhengige av resultater.

13. Alt for mange tiltak går ut på foredrag og kurs, det har liten effekt.

Snakkes!!

mandag 23. juli 2007

Huskambastullipp

First price-vann og saltstenger. Rånernes demonstrasjonstog har kjørt forbi og jeg sitter alene tilbake. Jeg er på jobb i Solhaugveien 2, men alt er stille og jeg har ingen plikter jeg må utføre. Jeg er, som jeg ofte er, propfull av følelser, så jeg skriver et dikt. Vanligvis holder jeg diktene for seg selv, men dette vil jeg få dele med dere..
Huskambastullipp
Huskas Larambus,
sa mannen.
Han hadde ikke
skjegg,
men kunne godt ha hatt det.
Egentlig var han ikke mann
engang.
Alt godt ønsket han.

En mørk, eller kanskje
lys kraft
driver meg framover.
En perifer angst,
snikende, men glad.

Innovasjonens redsler.
Skyver meg bakover.
Nervene lyser,
jeg stritter imot.

Klinkekuler i kroppen,
minner,
lengsler,
Gud slår seg ned.
Disen ligger tett over tretoppene.søndag 22. juli 2007

hva mener partiene egentlig? Sv del1

Sv er et meget intressant parti. De står for veldig mye bra miljøpolitisk, i forhold til fattigdomsbekjempelse og i andre saker hvor de svakeste trenger støtte. Sv er sterkt mot privatisering og vil at det aller meste skal være offentlig. Her skiller de seg fra Krf som er for en blandingsøkonomi med moderat privatisering.

  Godbiter fra SVs program:
 1. Stans privatiseringen, SV sier nei til privatisering og konkurranseutsetting av offentlige oppgaver.
 2. SV vil øke kulturbudsjettet til én prosent av statsbudsjettet
 3. SVs mål er å legge om energipolitikken slik at vi kan komme et godt stykke på vei til å nå vårt mål om å produsere 40 nye TWh fornybar energi.
 4. Barnehagereformen skal følges opp, slik at alle som ønsker det får barnehageplass til en maksimalpris på 1750 kr.
 5. SV vil at all ungdom til 21 års alder skal ha gratis tannhelsetjeneste
 6. SV vil foreslå at stemmerettsalderen senkes til 16 år.
 7. SV vil foreslå en ordning hvor velgerne gis rett til å kreve nytt valg av Storting hvis minst 25 prosent av velgerne skriver under på et slikt krav.
 8. I et moderne demokrati bør ikke viktige samfunnsposisjoner gå i arv. SV vil derfor avskaffe monarkiet og innføre republikk som styringsform i Norge.
 9. SV går derfor inn for å fjerne kvoteringsreglene som sier at et visst antall av regjeringsmedlemmene må være medlemmer av statskirken.

1. Blandingsøkonomi er tingen, hverken høyre eller venstresidens løsning på den økonomiske politikken er gunstig.

5. Hvorfor det, vi har da bedre ting å bruke pengene på, dessuten er det bra at tannlegeprisene er litt avskrekkende slik at folk tar vare på tennene sine.

6. Tror ikke dette er så dumt, i tillegg bør det vurderes å innføre stemmeplikt.

8. Da ville vi hvert fall blitt spart for mye svada på tv, men jeg tror ikke nødvendigvis det er noe vits i.

9. Det er jeg helt enig i. Hvilken logikk har en slik kvoteringsregel. Visste ikke at den eksisterte.

  Mer kommer senere.

Hva mener partiene egentlig? Sp del 4.


Fant ut at jeg måtte gjøre denne spalten mer spennende. Jeg liker ikke helt tanken på å "kommersialisere" innleggene, men det må til ser jeg, alt for lange og kjedelige innlegg om politikk har en alt for smal "lesernisje". Denne gange vil jeg derfor kun publisere en liste med noen punkter jeg syns er intressante å merke seg. Nedenfor finner du mine kommentarer. Heng med!

Senterpartiet vil:

 1. • øke pappapermisjonen til minst ti uker gjennom å forlenge den totale permisjonstida.
 2. • videreføre kontantstøtteordningen. Når målet om full barnehagedekning er nådd, målrette den mot familier der en av foreldrene er hjemme med barn under tre år.
 3. • innføre lik egenandel for sterilisering av kvinner og menn.
 4. • forbedre tilbudet til fødende kvinner vesentlig, bl.a. ved alle skal ha mulighet for en ukes opphold knyttet til fødeavdelingen ved fødsel.
 5. • styrke arbeidet for å redusere bruk av rusmidler, bl.a. i samarbeid med ungdomsorganisasjonene.
 6. • gi omsorgslønn for pleie av eldre, syke og funksjonshemmede.
 7. • lovregulere bruk av organer og vev fra døde personer.
 8. • gi unge rusmisbrukere som er motivert for behandling et behandlingstilbud innen to uker, samt et akutt-tilbud som inkluderer mulighet for overnatting.
 9. I årene framover vil antallet personer over 50 år øke med 50 %, mens tilveksten under 50 år blir 1 %.
 10. • gi deltidsansatte fortrinnsrett ved stillingsutvidelse i offentlig sektor.
 11. fjerne video- og dataspill med spekulativt volds- og sexinnhold gjennom konsesjonsordninger og forhåndskontroll.
 12. • opprette en egen ungdomsavdeling i fengslene, slik at ungdom slipper å sone sammen med hardbarka kriminelle.
 13. • si opp Schengenavtalen.
 14. • innføre språktest for å få innvilget norsk statsborgerskap.
 15. • støtte samiske kvinners internasjonale arbeid for å bedre levekårene for kvinner i urbefolkningene.
 16. • vri våre internasjonale styrkebidrag mer mot rene FN-operasjone
 17. • at personell som deltar i internasjonale operasjoner må få tilbud om psykiatrisk/ psykosomatisk oppfølging under og etter tjenesten.
 18. • at Norges utviklingsbistand skal være minst 1,5 prosent av BNI og at støtte til FN skal utgjøre minst 50 prosent av bistanden.

1. Det er viktig at foreldrene får muligheter til å bruke mer tid med barna sine.
2.Noen politikere i Sp sår i disse dager tvil rundt dette spørsmålet.
5. Dette var helt ekstremt lite konkret, hvem er vel ikke enig i at vi skal styrke arbeidet. På grensen til latterlig å ha med dette punktet i programmet.
6. I ugpkt. er jeg en varm tilhenger av omsorgslønn.
10. Over 100 000 personer i Norge jobber ufrivillig deltid, selvfølgelig skal de få førsteretten på større stillinger.
11. Ja, for dette ha vi ingen ting å tape på.
13. Vet ikke hva denne avtalen går ut på en gang, men har hørt om den mange ganger.
16. hvorfor skal vi da være medlem av NATO?
17. Vel og bra med 1,5%, men jeg syns personlig at vi burde gi mer, opp mot 10% kanskje...
Dett var dett.

fredag 20. juli 2007

Kontantstøttekaos i regjeringen.


Stortingsrepresentant Ola Borten Moe fra Senterpartiet har nå åpnet for å fjerne kontantstøtten. Hittil har Sp vært garantist for kontantstøtten i regjeringen. Moes argumenter for å fjerne kontantstøtten er uholdbare. Han mener at; ”Argumentet om valgfrihet ikke lenger kan gjøres gjeldende når det blir full barnehagedekning.” En slik argumentasjon henger ikke på greip. For det var vel ikke slik at kontantstøtten ble innført for å gi de som ikke fikk barnehagplass et tilbud? Kontantstøtten ble innført for å gi foreldre et tilbud dersom de ønsker å være hjemme med barna. Riktig nok sier parlamentarisk leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa at kontantstøtten ikke går mot avvikling med det første. ”Så vidt meg bekjent er det ikke full barnehagedekning enda,” uttaler hun i Aftenposten. Kleppa redder kontantstøtten i denne omgang, men vil Sp gå inn for å avvikle kontantstøtten når vi har fått full barnehagedekning? Dette spørsmålet mener jeg det norske folk som går til valgurnene til høsten burde få svar på.

Rund 2,5 mrd brukte vi på kontantstøtte i fjor. Store summer som vi heller burde brukt andre steder, mener de rødgrønne. For det første er dette penger som måtte blitt brukt på barnehageplass til de samme barna dersom de ikke skulle blitt brukt på kontantstøtte. En barnehageplass for et barn i kontantstøttealder koster mellom 81. 000 og 90. 000 kr, kontantstøtteutbetalingene overstiger aldri 80.000 kr på to år. Har staten rett til å bestemme hva som er det beste for barna? En slik politikk ligner skremmende på kommunisme. For det andre er ikke 2,5 mrd så usannsynlig mye penger. Til sammenligning brukte vi nesten 9 mrd på nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg i forsvaret i 2006. Og jeg kan ikke i mine villeste fantasier se for meg hvordan regjeringen sånn uten videre skal klare å hoste opp barnehageplass til de om lag 50 000 barnene som per i dag mottar kontantstøtte. Først må de jo skaffe et tilbud til de 25 000 som nå står uten barnehageplass. For øvrig husker jeg godt da finansministeren før valget i 2005, i en partilederdebatt høytidelig lovet å gå av dersom man ikke oppnådde full barnehagedekning innen 2008.
Vi venter i spenning..

Til slutt vil jeg understreke at KrF kjemper for full barnehagedekning. Reell valgfrihet får barnefamiliene først når de har mulighet til å velge fritt mellom at barna skal være i barnehage, eller om de vil være hjemme med barna sine. Krf stod i bresjen da kontantstøtten ble innført i 1998, og jeg akter ikke å stå og se på at ordningen nå blir fjernet!

Nattevakter!

Nå er det historisk lenge siden sist jeg oppdaterte. 6 dager.

I sommer jobber jeg som nattevakt i en såkalt pu-bolig, en bolig for psykisk utviklingshemmede, og i natt har jeg min første av 4 sammenhengende nattevakter.
Det å jobbe om natta syns jeg er fantastisk. Dette er en liste over de tingene som er fantastisk med å jobbe om natta:

 • Helt stille.
 • Mye tid til å tenke.
 • Kan lese/se film/høre på musikk. osv.
 • Nattillegg i lønna.
 • Snur døgnet, noe som er veldig gøy-tro det eller ei.
 • Lengre og færre vakter.
 • Slipper å stå opp for å gå til jobb.
 • God mulighet til å roe ned den ellers stressede hverdagen, ingen ting du må gjøre.
 • Kan skrive blogg.
 • Rett og slett utrolig deilig...

Forhåpentligvis kommer det noen oppdateringer nå i løpet av disse jobbedagene. Var forresten en tur til Oslo på tirsag og onsdag, virker som en bra studentby. Også haiket jeg og Stine til Notodden i går. Nå har hun reist og da blir det tid til bloggen.

Forresten: Likegyldighet dreper!

lørdag 14. juli 2007

Ensomhet

De fleste av oss klarer seg fint her i verden. Vi kan kle på oss, vi kan spise, vi kan gå, har klær og hus osv. Likevel har jeg i det siste blitt smertelig klar over hvor avhengige av hverandre. Ikke for å klare å kle på oss eller spise. Vi har rett og slett et enormt behov for å bli sett. For å bli verdsatt og stimulert. Uansett hvor mye gull og diamanter du har, er du helt avhengig av venner, det er ingen vei utenom.

Nå skal jeg for en gangs skyld være litt mer personlig her på bloggen. Jeg er en følsom person. Når to av mine beste venner som har vært på besøk siden mandag dro tidlig i morges ble det rett og slett litt hardt for meg. Etter 13,25 timer på jobb, tok jeg sykkelen fatt, og syklet hjem. Da jeg kom hjem og huset var helt tomt, følte jeg meg helt utrolig ensom. Og når vi i tillegg hadde glemt å skru av platen fra eggene vi kokte tidlig om morgenen ble det for mye for meg….

Dette var jo litt rart, ettersom jeg har det kjempe bra og egentlig er svært tilfreds med sånn jeg har det nå for tiden. Det gikk opp for meg hvor redd jeg er for å miste vennene mine, hvor mye jeg setter pris på dem og hvor avhengig jeg er av de. Ingen tvil om at jeg var påvirket av lite søvn og mye jobbing når jeg kom hjem i kveld. Sjokket mitt ligger mellom linjene i ordtaket: Du setter ikke ordentlig pris på noe, før du ikke har det lenger.(er vel ikke akkurat sånn, men noe i den gata). Jeg vet ikke om jeg klarte å sette like stor pris på å tilbringe tid med vennene mine mens de var der, som jeg ble fortvilet av å komme hjem til et ensomt hus.

Så leser jeg om de eldres ensomhet. De eldre i Danmark har blitt gjenstand for en undersøkelse. Svært mange er fortvilet. De føler seg til overs. Mange sitter ved bordet sammen og spiser dag ut og dag inn, men veksler ikke ord. Resultatet er depresjon. Mitt utbrudd i liten skala fikk meg til å tenke på hvordan denne fortvilelsen må kjennes for de som sitter på et gamlehjem og har folkene tilgjengelig. Ensomheten har tatt overhånd og frustrasjonen forsterkes når de ser rundt seg, og ser at det er andre som får det til. Mange gir helt opp livet. Oppfordringen er; Bry deg om folk, se de ensomme. Veien er ofte kort mellom å gi opp og å slå ut i full blomst.

Få ting er verre enn ikke å bli sett!

onsdag 11. juli 2007

Multimillionær!!
Dette brettspillet, som er en avansert utgave av millionær, er helt utrolig gøy.

Problemet er at det ikke lenger er i salg. Noen som har en utgave av spillet på loftet som de ikke bruker, eller bare har lyst å spille?

Ta kontakt!

tirsdag 10. juli 2007

Hva mener partiene egentlig? Sp del 3.

Da gyver vi løs på siste del av Sps program.. Heng på, dette må leses!Statskirkeordningen bidrar til å styrke Den norske kirke som en bærende institusjon i samfunnet. En folkekirke skal være en åpen, romslig og inkluderende kirke som møter ulike religiøse behov. Kirken skal være en verdibærer og veileder for folk. Samtidig skal den være en samlende faktor, for eksempel ved store nasjonale begivenheter eller ulykker, og ikke minst ved de små og store milepælene i livet til folk flest. Kirken må fortsatt være et naturlig samlingspunkt i lokalsamfunnet. Den norske kirke er en sentral kultur- og normbærer, som ivaretar og viderefører grunnleggende tradisjoner og verdier i samfunnet vårt. Senterpartiet vil derfor bevare statskirkeordningen.Helt uenig i dette pjattet.. Stat og kirke hører ikke sammen. Kirken må være uavhengig. Den er ikke et sted for kultur og koselige ting, men et Gudhus og en Guds menighet som er ment å tilby et menighetsfellesskap og forkynne Guds ord. Slikt pjatt om at vi er en sentral kulturbærer blir for dumt å høre på. Hva er f.eks poenget i å døpe barnet sitt når man ikke bryr seg om å oppdra barnet i den kristne tro uansett. En mann fra demokratene sa en gang til meg at han var "kulturkristen", da kan de kulturkristne arrangere sine egne møter hvor de har foredrag om kultur og kristendom, samt koser seg og har det fint...Senterpartiet støtter trosopplæringsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2003 og som gir økonomiske ressurser til alle trosssamfunn etter medlemstall. Det er en forutsetning for folkekirkens forankring i folket at Den norske kirke kan møte barn og unge med et differensiert og inkluderende trosopplæringstilbud lokalt og som speiler hele bredden i Den norske kirke. Kunnskap om egne verdier og tro, identitet og tilhørighet skaper trygge mennesker i møte med andre kulturer.Menigheter med mindre støtte klarer seg helt fint, pengene er ikke dns sitt problem. Problemet er at man går i kirken, man lever ikke kirke. Dersom man lever kirke vil pengene automatisk komme i form av gaver. Medlemstallet til statskirken er urimelig høyt i forhold til hvor mange som går der, noe som blir en hvilepute og er med på å gjøre kirken sløvere..Senterpartiet mener at lærebøker i grunn- og videregående skole ikke skal finansieres av reklame.Ja det er jeg enig i!


Norge har langt større arbeidskraftreserver enn de som nå er registrert som arbeidsledige. Vi har mange som jobber deltid og ønsker større jobb. Mange seniorer blir pensjonister tidligere enn de ønsker. Mange funksjonshemmede vil kunne delta om arbeidsplassen tilpasses. Store grupper av innvandrere har høgere ledighetsandel enn andre selv om de har god utdanning og praksis. Vi taper mange tusen årsverk ved at sykemeldte må vente i helsekøer.

Spesielt dette med deltid har jeg merket meg er et stort problem. Lurer på om jeg leste et sted at det er ca 100 000 som ufrivillig jobber deltid i Norge.

Disse svakhetene og ulempene kommer stadig tydeligere fram i form av mer kortsiktig profittmaksimering med bakgrunn i den økonomiske liberaliseringen.

Du skal være smart for å skjønne hva dette betyr..

Senterpartiet mener at det er grunn til å spørre seg om dette er i tråd med den norske velferdsmodellen. Folk flest er nok fornøyd med økning i privatdisponibel inntekt og lave utlånsrenter, men samtidig misfornøyd med helsetilbudet, skolene, kommuneøkonomien, manglende satsing på samferdsel med videre. Mange argumenterer mot økte offentlige utgifter da det hevdes at det kan føre til høgere rente. Dette er et paradoks i en situasjon der styringsrenten er ca. 1,75 prosent.

Høres lurt ut, men jeg kan lite om dette. Det er mye som høres lurt ut, og lite som er det.

Sp vil: •heve frikortgrensen for skatt betydelig.

Så konkret er politikk folkens. Stem på SP så kan du tjene betydelig mer før du må begynne å betale skatt. Jeg er uenig i det, men det er nå greit..

Det var alt i denne omgang. Det kommer mer om SP.

TV2 Kongehuset.


For noen dager siden benket jeg meg foran fjernsynet for å se nyheter. Jeg gledet meg veldig til å høre om viktige saker og aktuelle hendelser. Skuffelsen var stor. Fra 19.04 til 19.11 handlet det utelukkende om dronning Sonjas 70årsdag. Slike lange reportasjer om de kongelige synes jeg er utrolig kjedelige og jeg syns helle ikke de er viktige. Kongen i Norge har ikke gjort noe spesielt, han har nesten ingen makt og han er en helt vanlig person. Det eneste som er spesielt med han og de andre kongelige er at de er kongelige. Hvorfor skal slike saker ha en så utrolig stor dekning i norsk media. Mye av grunnen til dette er selvfølgelig at mange syns det er intressant å høre om de kongelige, ikke spør meg om hvorfor..


Det jeg ønsker å foreslå er at tv2, som for tiden forsøker å opprette et størst mulig antall kanaler, kan opprette TV2 kongehuset-en kanal for de som er intressert i å høre om de kongelige. Så kan fordypninger i dronningens bursdagsfeiring, dronningens mat, de kongeliges klær og de kongeliges navn være tilgjengelig for de som er intressert. For de uintresserte kan man ha et kort og informativt, koselig lite innslag i nyhetene, sånn at man kan tenke: Så koselig at vi har dronning og konge her i landet.. En slik kanal kunne inneholdt nyhetsoppdateringer om de kongelige, program om de kongeliges klær, analyser av kulturinnslag de kongelige får overvære, egne presang-programmer hvor vi får et innblikk i de kongeliges materialisme, reiseprogrammer hvor vi får være med kongen og co på tur osv, osv.. Også kunne jo TV2 tjent seg ekstra penger.. En vinn, vinn situasjon for meg, for de som er intressert i de kongelige og for TV2.

mandag 9. juli 2007

Hva mener partiene egentlig? Sp del 2.


Vandringen i Sps politikk fortsetter. Kl er 06.05 om morgenen og jeg er klar for mer politikk..


Senterpartiet vil videreutvikle ”den norske modellen”, basert på en blandingsøkonomi, der privat initiativ og entreprenørskap utnytter markedsøkonomien, med det offentlige i en aktiv, understøttende og korrigerende rolle.


Dette kan jeg like. Blandingsøkonomi, ja takk!


Over 65 prosent av matimporten til Norge kommer i dag fra EU, ikke minst fordi varene er sterkt subsidiert og derfor kan selges til langt under produksjonskostnad. Senterpartiet mener importen av mat og matvarer som ikke kan produseres i Norge i størst mulig grad bør skje fra utviklingsland som har produksjonsoverskudd, spesielt fra de fattigste landene.


Det virker for meg som om dette er noe alle er enige om, hvorfor skjer det ikke. Noen barmhjertige som kan hjelpe meg.???

Senterpartiet vil:


• opprettholde et sterkt importvern.


• at alle land skal ha rett til å sikre egen matproduksjon.


• at prinsippet om matsuverenitet skal legges til grunn i internasjonale handelsavtaler.


• at alle former for dumping og subsidier av eksport av landbruksprodukter må fjernes.


• ha et handelsregelverk som gir fattige land med produksjonsoverskudd av mat bedre handelsbetingelser enn andre land.


• etablere ett års beredskapslager for matkorn.

Svært spennende.

Sp vil:
-arbeide for at grunneiers mulighet til å utnytte jakt og fiskerett som næringsgrunnlag ikke begrenses av unødvendige regler om hygiene, kontroll eller prisregulering.
Hygieneregler(overdrevne) er noe dritt!
Sp vil:
-åpne for fritt fiske av kongekrabbe, da den er en innført og uønsket art i norske farvann.
Dette var vel også FrP for såvitd jeg husker. Og jeg..

Senterpartiet mener det må satses betydelig mer på forskning på ENØK og alternativ energi, inkludert alternative drivstoffer som hydrogen, elektrisitet, planteolje/biodiesel og biosprit. Det er viktig å legge forholdene til rette for framtidig bruk av hydrogengass, som har potensiale til å bli den nye store fornybare energibæreren. Samtidig er det viktig å sette inn tiltak for å ta i bruk eksisterende og framtidige forskningsresultater.

Syns det virker som alle er enige i dette...

Senterpartiet vil:
• oppgradere FNs miljøprogram (UNEP) til en verdens miljøvernorganisasjon, som skal arbeide for internasjonale miljøstandarder og effektive kontrollordninger. Et internasjonalt kontrollorgan må ha oversikt over utslippene til luft og vann fra de forskjellige landene.

Vel og bra dette her, men det viktigste er at vi går foran med et godt eksempel og kutter våre egne utslipp.

Senterpartiet vil:
• arbeide for en felles nordisk forvaltning av våre fire store rovdyr.
• si nei til å bygge opp en egen ulvestamme i Norge. Ulven er ikke en utryddingstruet art, og nærvær av ulv skaper store problemer for næringsvirksomhet og bosetting i de områdene der den har etablert seg.

Synd hvis ulven skal ødelegge alt...

Dessverre er Norges kulturminnepolitikk for dårlig. 87 prosent av de fredede bygningene og anleggene forfaller. Årlig taper vi om lag én prosent av kulturminnene. Det offentlige skyver mye av det krevende økonomiske ansvaret for kulturminnerøkten over på private eiere, som ikke makter byrdene. Senterpartiet mener at det offentlige må ta et langt større økonomisk ansvar for bevaring av fredete og bevaringsverdige bygninger og fartøyer.

Skeptisk... Av de minnene jeg lagrer opp ender det meste i søppla til slutt uansett.. Andre steder vi trenger penger mer enn her...

Senterpartiet ønsker å utvikle en modell for opera- og ballettformidling i Norge med utgangspunkt i lokalt forankra prosjekter.

Noen fra SP som kan forklare nærmere?

Sp vil:

• opprettholde obligatorisk undervisning i sidemål.

• at dialektkunnskap skal inngå som en del av norskfaget, og at elevene skal oppmuntres til å bevare sin egen dialekt. Lærerne skal ved bevisst holdning til sin egen og andres dialekter gi elevene trygghet ved å oppmuntre dem til å bruke talemålet sitt.

Uenig angående sidemål. Vi bør ha ett skriftsspråk ikke to. Har liten tro på læreres oppmuntringer angående dialekt. Dialektkunnskap er kjedelig og unødvendig å bruke tid på i skolen..

sp vil:

• opprette et eget fond, Vinjefondet, som skal ha som formål å styrke nynorsk journalistikk.

Dårlig prioritering etter mitt syn. Nynorsk journalistikk vil vi få nok av dersom det er interesse for det. Avisene skriver sånn som leserne vil ha det..

Senterpartiet vil arbeide for at OL i 2014 skal bli arrangert i Tromsø. Med et OL i Tromsø vil vi få rustet opp idrettsarenaer og annen infrastruktur i regionen. Gjennom arrangement vil en få vist fram norsk kultur og det særegne med Nord-Norge. Et OL i Tromsø i 2014 vil kunne gi store lokale- og nasjonale ringvirkninger for norsk idrett, for kulturlivet og for reiselivet.

Tror jeg skal ta meg en tur til Tromsø hvis vi får OL.

Nok partiprogram for i dag. Siste del 3, senterpartiet kommer senere..

Hva mener egentlig partiene? Senterpartiet del 1.

Nå har jeg 2 filmer jeg kan se, men jeg klarer ikke stoppe å lese partiprogam, det er så uhyre intressant.

Senterpartiet står for tur. Regjeringspartiet som befinner seg i sentrum i politikken. Sp er distriktenes venn og har samarbeidet med Krf i sentrumsregjering tidligere. Veldig synd at vi ikke har et slikt regjeringsalternativ lenger, da det var den beste regjeringen vi har hatt på lenge.


Jorden er ikke noe vi har arvet fra våre forfedre, vi forvalter den for våre etterkommere. Langsiktige hensyn til naturgrunnlag og miljø må derfor overordnes andre og mer kortsiktige hensyn. Utviklingen skal være bærekraftig, slik at vi dekker dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få sine behov dekket.

Her svikter det litt. Regjeringens klimamelding er ikke bærekraftig, den er handlingslammet..

Farvel til nøytralitetenÅ ville noe med Norge innebærer først og fremst å utfordre de nøytrale i norsk politikk og samfunnsliv. Nøytralitet er et kjennetegn for en politikk som kun overlater til markedet å mene noe om hvilket næringsliv vi skal ha, hvilken kultur som skal prege våre liv, hvor folk skal bo, hvilken velferd vi skal ha. De nøytrale dekker seg bak ønsket om mangfold, men høster det motsatte. De nøytrale er ikke i stand til å ville noe med Norge – de har overlatt til markedet å bestemme hvordan Norge skal være.

Ja her ser vi kanskje den største forskjellen på FrPs og SPs politikk.


KulturkampenSentraliseringen har skapt en stadig mer selvbevisst urban elite som framhever en bestemt type byliv og livsstil som det framtidsrettede, nært knyttet til bestemte typer stillinger og næringer. Dette i motsetning til distriktslivet og næringer i distriktet som gjerne blir framstilt som noe som hører fortiden til, eller i beste fall noe eksotisk og dermed politisk uforpliktende.Med den styrke disse holdninger etter hvert har fått i dominerende miljøer, er det på høy tid at også disse kreftene blir utfordret på hva de vil med Norge. Den konflikten mellom by og land som blir forsøkt etablert av disse miljøene, avviser Senterpartiet.


Jeg er ikke helt sikker på hva SP mener her, men dette er sentrale deler av SPs politikk. Distriktene i fokus.


Senterpartiet vil at Norge skal bruke de mulighetene vår frie politiske stilling gir oss til å føre en aktiv internasjonal politikk. Vi vet at Norge utenfor EU kan gi viktige bidrag internasjonalt – hvis vi vil. Mer enn noen gang trengs det at også land som Norge fastholder forsvaret for folkeretten, menneskerettighetene og en solidarisk politikk for å gjøre verden mer rettferdig.


Ja, vi må ikke for en hver pris følge USA i utenrikspolitikken.. Enig i at vi må benytte vår frihet og mulighet til å gå foran som et godt eksempel, noe vi bare til en viss grad gjør med dagens politikk...


Senterpartiets politikk bygger på desentralisering av ansvar og myndighet.


Senterpartiet vil

• aktivt arbeide imot at Norge blir medlem av Den europeiske union.

• erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale og supplerende samarbeidsavtaler mellom Norge og EU.

• gå imot forslag til endringer i Grunnloven som vil gjøre det enklere for Stortinget å melde Norge inn i EU.

• grunnlovsfeste rådgivende folkeavstemminger. Slike avstemminger bør brukes i spørsmål av vidtrekkende nasjonal betydning.

hm....


Senterpartiet er imot en liberalisering av pornografilovgivningen.

Det er bra!!

Vi bor i et langt og spredt bebodd land. I Norge bor det 14 personer i snitt per km2, i EU-landene bor det i snitt 137 personer per km2. Vi har valgt å ta hele landet i bruk for å utnytte ressursene og mulighetene landet gir oss. Dette har gitt oss store inntekter og en noenlunde lik økonomisk utvikling i alle deler av landet.


Jammen har vi god plass.


For å nå målet om Europas beste infrastruktur, mener Senterpartiet at landet står overfor følgende hovedutfordringer:

→ Gode veier i hele landet

→ Sikre gode kollektive løsninger både i by og bygd

→ Få mer godstrafikk over på bane og båt

→ En tryggere og mer miljøvennlig transportsektor

→ Sikre posttjenester og breiband i hele landet


Det høres svært bra ut, men det gjør jo stort sett alt som står i partiprogrammer..

Riksveiferjene er å regne som del av veinettet og bør derfor i prinsippet være gratis, slik de er det i Finland og Sverige.

Her må jeg nok en gang si: Ei ferge er ei ferge. Nordmenn har råd til å betale for å
kjøre båt.

sp vil:

- legge til rette for økt bruk av bestillingsbusser/bestillingsdrosjer for å ha kollektivtilbud i områder med mindre trafikkgrunnlag.

- gi ungdom tilbud om transport hjem fra bygde-/kommunesenteret, for eksempel gjennom ordningen ”Trygt hjem for en femtilapp”.


Ikke så dumme tiltak dette.


Sjøtransporten har de senere årene fått et økt antall nye og økte gebyr og avgifter i statlig og kommunal regi. Dette kan true sjøfartens konkurranseevne overfor transport på vei og i lufta. Også denne transportåra må sikres bedre enn en ser i dag, og det må legges til rette for at transport på kjøl blir en naturlig del av infrastrukturen.


Miljøvennlig transport er bra.. Men hva er "transport på kjøl"?


Toget må ha et stoppmønster som gir de reisende et godt tilbud.

Ja. Det virker meningsløst å ikke kunne ta et tog som går forbi dit du skal fordi det ikke stopper.. F.eks toger til fra Bergen til Voss, som ikke stopper i Arna for avstigning.


Sp vil:

- sette i gang planlegging av jernbane mellom Narvik og Tromsø.


Uten at jeg skal påstå at jeg har store kunnskaper på området tror jeg at jeg støtter jernbane i nord. Tog er svært miljøvennlig og sikkert. I tillegg kan man jobbe på tog.


Sp vil:

-redusere billettkostnadene i de deler av landet som er avhengig av fly på grunn av store avstander. Bevilgningene til statlig kjøp av flytjenester må økes for å redusere billettprisene på kortbanenettet.


Dypt uenig. Flytrafikken står for store utslipp av klimagasser. Det skal være dyrt å fly. Sats heller på buss, tog, båt... Hvis man virkelig må fly er man villige til å betale litt for det. Dersom det går utover distriktene er det synd, men miljøet må gå først.. Norge må som SP har programfestet, gå foran som et godt eksempel.


Senterpartiet vil:

• ha større satsing på trafikkopplæring og gjøre det billigere for ungdom å få førerkort.

• innføre trafikalt grunnkurs som valgfag.


Faktisk enig. Det er for dumt at penger skal stoppe skikkelig kjøreopplæring. I tillegg bør det bli innført en ny type førerprøver hvor man testes over lengre tid, slik at man virkelig får luket ut de dårlige sjåførene. Slik ordningen er i dag er det i stor grad tilfeldig hvem som består førerprøven og slik sett oppfyller den ikke den funksjonen den er ment å gjøre.

Mer om senterpartiets politikk kommer senere! Partiprogram er intressant!

søndag 8. juli 2007

Hva mener partiene egentlig? FrP del 3.

Her kommer de siste utdragene fra FrPs partiprogram. Programmet er godt lesning og anbefales. Ikke fordi det er så utrolig mye fornuftig politikk, men fordi man skal kjenne sine fieneder og fordi det er interessant.FINANSIERING OG ORGANISERING AV DET INSTITUSJONSBASERTE HELSEVESEN
Fremskrittspartiets aktive innsats har ført til at deler av finansieringen av sykehus i dag er basert på stykkprisfinansiering (innsatsbasert finansiering - ISF). Dette gir incentiver til sykehusene slik at disse legger opp sin virksomhet i tråd med behovene. Stykkprisfinansiering har allerede vist at det kan gi gode effekter i kampen mot helsekøene. Det er særdeles viktig at andel stykkprisfinansiering er på et høyt nivå for å sikre en best mulig tjeneste og reduserte køer og ventetid. Fremskrittspartiet mener at den innsatsbaserte finansieringen (ISF) må være på minst 60 %. Denne delen av finansieringen må fungere slik at sykehusene får dekket alle sine reelle utgifter ved økt produksjon.Lurer fælt på denne stykkpris greia. Noen som kan forklare nærmere?Fremskrittspartiet er motstander av fastlegeordningen. Denne ordningen fratar pasienten retten til fritt valg, og for mange, retten til refusjon fra folketrygden. Fremskrittspartiet ønsker at alle leger, fysioterapeuter og annet helsepersonell selv skal kunne velge praksissted, samtidig som pasientene fritt må kunne velge sin lege. Pengene skal følge pasienten, slik at enhver godkjent lege automatisk får refusjon fra folketrygden for de pasientene som behandles. På denne måten vil legen få betalt etter hvor mange pasienter han/hun behandler. Det frie legevalget vil sikre konkurranse som gir høy kvalitet på tjenestene.Man har rett til å skifte fastlege. Det gjorde jeg selv for ca to år siden.Dagens sosialpolitikk er for generell og vidtfavnende. Enkeltmennesker og familier må kun være berettiget til hjelp fra samfunnet dersom de lider sosial nød. Slik dagens sosialpolitikk føres gjennom å definere hele grupper av befolkningen som støtteberettigede i en eller annen sammenheng, tar den oppmerksomheten bort fra dem som trenger hjelpen mest.


Det er svært viktig i sosialpolitisk sammenheng å arbeide for at mennesker må føle større ansvar og omsorg for hverandre. Den ekte solidariteten mellom mennesker i samfunnet må gjenreises.Ja hvordan FrP skal gjenreise den ekte solidariteten mellom mennesker i samfunnet kan man lure lenge på.Fremskrittspartiet mener skolens visjoner, mål, verdigrunnlag, ressurser, læringsresultater, evalueringsresultater og tilsynsrapporter skal være grundig dokumentert og offentlig tilgjengelig. Både elever og foreldre skal evaluere skolen og lærerne, og skolen/lærerne foretar egenevaluering av metodikk, læringsmiljø og læringsresultat.Skolene er alt for redde for å bli evaluert. Dersom man kommer med evaluering på eget initiativ blir det så fort oppfattet som negatvi krittikk. Evaluering blir konstruktivt fordi man ber om det. Ofte er det småting som plager elevene som lett kunne vært luket bort. F.eks overdreven bruk av overhead(lysmonster).Barn med spesielle lærebehov må få tilrettelagt undervisning, slik at de i størst mulig grad kan tilegne seg grunnleggende kunnskaper. Fremskrittspartiet er imidlertid skeptisk til at barn med spesielle lærevansker nødvendigvis skal integreres i den ordinære skolen og konstaterer at inkluderingen i norsk skole har gått for langt og medvirket til en reduksjon av læringsresultatene. Fremskrittspartiet vil gi barn med spesielle lærebehov opplæring i egne klasser eller på egne skoler.Dette er jeg litt skeptisk til, nå spørs det hvor spesielle disse lærevanskene er, men med tanke på det sosiale tror jeg det er viktig å jobbe for at alle kan gå i normale

klasser..Det er særlig viktig at elever som mangler forutsetninger for teoretisk læring ikke blir stilt overfor krav til slik læring som i utgangspunktet gjør dem til tapere. Det må på den annen side stilles så vidt strenge krav at også de flinkeste får noe å strekke seg etter. Fremskrittspartiet går derfor inn for en differensiert skole som gjør det mulig for elever med ulike evner å utnytte og videreutvikle disse gjennom bruk av mer alternativ undervisning.Nok et fornuftig punkt i FrPs skolepolitikk..Fremskrittspartiet mener at karakterer skal settes i forhold til objektive faglige prestasjoner. Det er viktig, først og fremst for elevene selv og deres foreldre, men også for de øvrige partene i skolen, å få god måling av læringsresultatene. Fremskrittspartiet ønsker å innføre karakterer i alle grunnleggende fag fra og med 5. klasse. Karakterene skal i disse fagene bygge på landsomfattende felles nasjonale prøver og på prøver utarbeidet nasjonalt i tillegg til prøver utarbeidet av skoleeier.Nei, nei, nei!Fremskrittspartiet anser ikke skolefritidsordningen som en oppgave for skolen. Opprettes det fritidsordninger tilknyttet skolen, bør foreldre betale kostnadene ved ordningen. Foreldreorganiserte ordninger og opplegg drevet av lag og organisasjoner i samarbeid med foreldre kan gi rimelige tilbud dimensjonert etter foreldrenes egne ønsker.Dette er jeg enig i. Vi har nok penger til å betale det vi vil. De som har behov burde kunne søke om midler til slike ordninger..Fremskrittspartiet mener at det kan stilles forskjellige krav for å komme inn på en videregående skole avhengig av type utdanning. Karakterene i de enkelte fag bør gis poeng etter hvilken betydning de har i det videre utdanningsvalget. I dag vurderes alle etter samme poengsum. Som eksempler bør karakterer i formingsfag telle mer enn for eksempel engelsk ved opptak til formgivende studieretning, kroppsøving bør telle mer ved opptak på idrettslinje og så videre. På denne måten vil man få tak i dem som egner seg best for de forskjellige fagretningene.Helt, helt logisk!!

Frp vil:
-Avskaffe obligatorisk skriftlig sidemålsopplæring og tilby dette som valgfag. Den muntlige delen integreres naturlig i undervisningen.

Ja hvorfor ikke. Nynorsk har liten nytteverdi.

FrP vil:
-Finansiere leirskoleopphold for alle elever i barneskolens siste klassetrinn og utenlandsopphold for elever i grunnskolens avgangsklasse med statlig bevilgning.

Nok et eksempel på unødvendige penger FrP vil bruke. Folk i Norge har råd til leirskole hvis de bare vil..

FERGER
Ferger knytter det offentlige veinettet sammen på en naturlig måte. Fergene på stamveinettet er dermed et offentlig ansvar, men private fergeselskaper bør stå for selve driften. Fremskrittspartiet har alltid hevdet at bruk av vei ikke skal beskattes. Det er derfor naturlig at bruk av ferge skal være kostnadsfri der hvor fergen er en del av riksvei- og europaveinettet innenlands. I investeringssammenheng bør kaianlegg for fergeforbindelser i større grad ses i sammenheng med veinettet for øvrig. Riksveisfergene langs kystveiene er i ferd med å eldes. Gjennomsnittsalderen på disse fergene er i dag ca. 20 år, og gjeldende investeringsplaner egner seg ikke til å forbedre denne situasjonen. Det må, både av miljømessige og sikkerhetsmessige hensyn, legges til rette for en utskiftning/ oppgradering av de eldste riksveisfergene. Drift av fergestrekninger bør selvsagt konkurranseutsettes, slik at kostnadene blir lavest mulig.

En ferge er en ferge og sånn er det med det.

Fremskrittspartiet vil:
-Selge NSB AS.

er litt usikker her, men hvis det fører til et bedre og billigere togtilbud så er det greit..

Det var det. Partiprogrammet til FrP anbefales på det sterkese!!!!!

lørdag 7. juli 2007

Drøm større!

Oppfordringen går til Anne-Grethe Strøm-Erichsen, utenriksministeren vår.
Vi har da bedre saker å jobbe for i politikken enn fanatisk likestilling. Strøm-Erichsen mener nå at også kvinner skal utøve obligatorisk førstegangstjenesJeg trodde dagens arbeidsfordeling hvor mannen tar militæret og kvinnen føder var grei jeg, men der er det mulig jeg tok feil. Det er en kjent sak at dagens regjering avviklet barne og familiederpartementet, og opprettet likestillingsdepartementet med 70% kvinner som medlemmer. Likevel hadde jeg ikke trodd de ville gå så langt at de ville pålegge kvinnene unødvendige byrder. Det er jo sånn i dagens Norge at færre og færre menn gjennomfører førstegangstjenesten, så det er hvert fall ikke for å dekke et bemanningsbehov at utenriksministeren foreslår dette. Dersom også kvinner skal plages med militærtjeneste vil jo enda færre menn slippe å avtjene plikten sin. En slik politikk vil etter min mening være blodig urettferdig ettersom noen slipper mens andre må bruke et helt år av livet sitt. Ofte er det tilfeldig hvem som slipper og hvem som kommer seg unna.

Det man kunne gjort var eventuelt å innføre en ordning hvor alle kvinner måtte jobbe i eldreomsorgen f.eks 3-6 måneder. Vi ville fått mange tusen "hender" i eldreomsorgen, og likestillingen ville fått tilfredsstilt sitt begjær. I tillegg ville vi fått "hender" hender med god tid til å se enkelt individene. Vi kunne fått bukt med stoppeklokkementaliteten..

Disse kvinnene ville fått noen måneder hvor de ble fulle av alderlig visdom og derfor ville de oppdratt familiene sine svært godt. Hvis de derimot hadde vært i militæret ville de ikke lært så mye om omsorg slik kvinner trenger å lære. De ville lært ting som menn skal lære, og det er jo ikke nødvendig når det er kvinner de er...

Noen som er uenig?

fredag 6. juli 2007

Hva mener partiene egentlig FrP - del 2

Her kommer del 2 om FrP. Jeg koser meg skikkelig med dette partiprogrammet som inneholder mye spennende, noe fornuftig og mye rart.. Ingen må tro at jeg har fritidsproblemer fordi jeg driver å leser partiprogrammer, det er knallinteressant og jeg prioriterer det foran mye annet jeg kunne brukt tiden min på..

Norsk utenrikspolitikk må først og fremst sikre norske interesser. Disse sikres best gjennom et forpliktende internasjonalt samarbeid med sikte på internasjonal avspenning, varig fred, en friest mulig verdenshandel og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Det må derfor legges stor vekt på et godt og tillitsfullt forhold mellom Norge og de øvrige NATO-land og EU. Fremskrittspartiet erkjenner at USA har en lederrolle blant de vestlige demokratier, og at dette bør innebære en betydelig forpliktelse fra norsk side som en liten stat i et utsatt område.

Å klamre seg til verdenspolitiet og stormakten USA er feigt..

Fremskrittspartiet gjør oppmerksom på at de landene som gjennom lang tid har fått mest norsk u-hjelp, har hatt liten eller ingen økonomisk fremgang.
Dagens u-hjelp har ifølge økonomiske eksperter liten eller ingen virkning i mottakerlandene fordi u-hjelpen gis til de landene med den dårligste økonomiske politikken.

Stemmer dette?

FORENTE NASJONER - FN
FN bør konsentrere seg om krigsforebyggende og fredsskapende arbeid, samt beskyttelse av miljø og menneskerettigheter. Organisasjonen og dens underorganisasjoner har utviklet alt for store byråkratier og må reorganiseres. Kostbare verdensomfattende og regionale konferanser bør begrenses.

FrP er svært kritiske til store byråkratier…

Fremskrittspartiet tar til etterretning at det norske folk har sagt nei til norsk medlemskap i EU. Dersom Norge på ny skal søke om medlemskap, må det først avholdes folkeavstemning om hvorvidt en slik søknad skal sendes. En slik folkeavstemning er ikke aktuell med mindre det finner sted markante meningsendringer i den norske folkeopinion.
EU-spørsmålet er vanskelig og svært engasjerende for veldig mange. EU har utviklet seg mye siden Norges forrige søknad, både når det gjelder form og innhold. I tillegg har det blitt flere medlemsland, noe som gjør EU til en enda sterkere faktor i norsk politikk. Som EØS-medlem må Norge i all hovedsak akseptere vedtak fattet av EU, selv uten at vi har hatt innflytelse underveis i prosessen.
Norge bør ikke være med i en union som skader vårt forhold til USA og Russland

Jeg liker FrPs tanker om at folket skal bestemme, men det ville kanskje blitt litt tungvint å arrangere folkeavstemninger hele tiden. I tillegg tror jeg mange ville stemt uten å ha den nødvendige kunnskapen for å stemme..

FLYKTNINGER
Fremskrittspartiet mener at Norge bør være engasjert i å hjelpe flyktninger, men mener at de best kan hjelpes i sine geografiske og kulturelle nærområder. I stedet for å ta flyktningene inn i Norge, bør Norge bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak i nærområdene. Det vil utvilsomt gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker i slike områder for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge. Ut fra samme tankegang vil Fremskrittspartiet fortsette å øke den humanitære bistanden og nødhjelpen til flyktninger over Utenriksdepartementets budsjett.

Litt vanskelig å få til kanskje?

Fordi bosetting av flyktninger og asylsøkere av større omfang berører norske lokalsamfunn sterkt, går Fremskrittspartiet inn for at omfanget kan bli avgjort ved folkeavstemning i den enkelte kommune. Uansett må det være den enkelte kommune som selv bestemmer hvorvidt og i hvilket omfang man skal motta flyktninger.

Stemme over hvor mange flyktninger og asylsøkere som skal få bosette seg i kommunene. Merkelig politikk. Tenk hvis ingen kommuner er villige til å ta imot..

Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 15 år. Ektefellene må være fylt 24 år, og den samlede tilknytting til Norge skal være større enn den samlede tilknytting til et annet land. Dette også under forutsetning av at de herboende kan forsørge disse. Det bør kunne kreves DNA-test for å bevise familietilhørighet.

Hva med eldre ungdommer(16-20), har ikke de behov for familie?

Fremskrittspartiet vil:

-At innvandringsstoppen opprettholdes og håndheves strengt.

-At eventuelt mottak av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune selv og ikke kunne pålegges av statlige myndigheter.

-At Norge hvert år maksimalt skal motta til sammen 1 000 mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets. Dette omfatter flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker eller på grunnlag av familiegjenforening.

-At kriteriene for å gi asyl fortsatt skal tolkes strengt.

-At de som kommer til Norge som resultat av familiegjenforening ikke gis rett til ny eller videre familiegjenforening.

-Familiegjenforening for innvandrere og flyktninger begrenses til dem som har hatt lovlig opphold i Norge i minst 5 år og har utvist en plettfri vandel.

-At det gjeninnføres et lovforbud mot søskenbarnekteskap generelt, med eventuelle muligheter for dispensasjonsrett. Ved søknad om familiegjenforening bør det brukes DNA-test for å forhindre slike ekteskap.

-At flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, bøtelegges og pålegges å returnere asylsøkerne.

-At kirkeasylanter pågripes straks og sendes ut av landet. Kirkeasyl har ingen forankring i norsk lovverk og er ulovlig.

-At innvandrere og asylsøkere som kommer fra områder med stor sykdomsrisiko gjennomgår en obligatorisk helsetest.

-At tilfredsstillende kunnskaper i norsk språk og samfunnsforståelse samt avleggelse av troskapsløfte til Norge, settes som vilkår for å oppnå norsk statsborgerskap. For å kunne bli norsk statsborger, må man gi avkall på tidligere statsborgerskap.

-At det påses at alle innvandrerforeldre på samme måte som norske foreldre, overholder sitt foreldreansvar i henhold til barneloven og sikrer barns rett til utdanning etter opplæringsloven og andre relevante lover.

-Avvikle offentlig støtte til organisasjoner og foreninger hvor etnisk bakgrunn eller felles hjemland er kriterium for medlemskap.

-At alle lover og forvaltningsmessig praksis som innebærer forskjellsbehandling basert på rase, religion, kultur eller etnisk bakgrunn, avskaffes.

-Ha en aktiv integreringspolitikk som bygger på at de reglene, normene og verdiene som skal være felles for hele befolkningen, må gå foran hensynet til enkeltgrupper.

-At de som innvilges beskyttelse gjennom asyl eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, kun får midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse, og følgelig at de må reise hjem når forholdene i hjemlandet er trygge.

-At opplæring i foreldrenes morsmål ikke skal være et offentlig ansvar.

-Sørge for at utenlandske statsborgere som dømmes for forbrytelser med strafferamme utover ubetinget fengsel i 3 måneder, automatisk utvises fra landet enten etter endt soning eller ved utlevering for soning i hjemlandet.

- At oppgivelse av falsk identitet blir ansett som en kriminell handling og fører til utvisning.

-Norge bør vurdere et eget ID-register for asylsøkere og flyktninger for å forhindre at personer oppretter flere identiteter.

Å føre en så egoistisk innvandringspolitikk i et av verdens rikeste land er ikke noe annet enn egoistisk.. Her har vi 20 gode grunner for ikke å stemme FrP.

Norges evne til å håndtere en eventuell invasjon er betydelig svekket. Det er avgjørende at denne evnen gjenvinnes.

Fremskrittspartiet vil:

-Sikre at Forsvaret til enhver tid har det nødvendige materiell og personell som må til for å løse de pålagte oppgaver.

-Sikre at Forsvaret gjennom verneplikt og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver.

-Sikre at befalskorpset får forutsigbare arbeidsforhold og utdanningsløp.

-Sikre at de vernepliktige får bedre økonomiske godtgjørelser.

DØDSSTRAFF I KRIG
Flertallet i vårt samfunn godtar at det er moralsk tillatt å ta fiendens liv i krig og ved forsvar mot væpnede anslag som ved terror. En naturlig konsekvens av dette bør være at det også er berettiget å ta dødsstraff i bruk overfor femtekolonister, krigsforbrytere og andre forrædere i krigstid.

Kan debatteres.. Norge ble sterkt kritisert fra flere hold for å ha utført dødsstraff etter 2. verdenskrig.

Fremskrittspartiet vil advare mot en utvikling hvor samfunnet i enda større grad tiltar seg familiens tradisjonelle oppgaver, og dermed svekker familiens rolle i samfunnet ytterligere. Fremskrittspartiet ønsker å styrke familiens stilling i samfunnet, blant annet gjennom styrket familieøkonomi, for på den måten å gi alle mulighet til å kunne prioritere hjem og familie.
Fremskrittspartiet vil advare mot at familiens oppdragerfunksjoner veltes over på staten, skolen eller andre offentlige organer.

Nå begynner det å komme seg.. Skolen vil aldri kunne erstatte familien.. Det har jeg lært gjennom 12 års skolegang. Det er alt for mange udugelige lærere i den norske skole..

Fremskrittspartiet mener at det ikke er en menneskerett å få barn. Men når det av ulike årsaker ikke er mulig å bli befruktet, bør det gis en reell mulighet til å velge mellom assistert befruktning og adopsjon. Dette gjøres ved å tilrettelegge for like valgmuligheter, gjennom lik anledning, uavhengig av hvilke valg man gjør.
Fremskrittspartiet er av den oppfatning at et barn har den beste oppveksten ved å ha foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor ikke at homofile får adoptere.

Ja det er ikke en menneskerett å få barn, helt enig! F.eks funksjonshemmede kan heller ikke få barn.

Fremskrittspartiet mener at de høye skattene og avgiftene som er pålagt foreldrene, har gjort det vanskelig for foreldre å organisere sin hverdag. Dette har vanskeliggjort en aktiv barneoppdragelse i foreldrenes regi.

Dette blir for dumt. Foreldre i fattigere land som har langt dårligere råd klarer helt fint å oppdra barna sine..

Fremskrittspartiet mener det er viktig at alle får anledning til å bruke sin arbeidsevne og delta i aktivt arbeidsliv så lenge de selv ønsker og evner. Tiltak som vanskeliggjør dette bør fjernes. Det bør være opp til den enkelte, i samarbeid med sin arbeidsgiver, å vurdere å stå i arbeid utover pensjonsalderen. Dersom dette skjer, bør det ikke føre til noen reduksjon i retten til alderspensjon, som er en opptjent rettighet. Arbeidsgivere bør gis incentiver til å beholde og eventuelt ansette eldre arbeidstakere. Disse må være i form av ordninger som ikke gjør det spesielt kostnadskrevende å ha seniorer i arbeid.

Høres veldig bra ut, vi er jo iferd med å få et problem med at en for liten andel av befolkningen er i arbeid. Et slikt tiltak vil begrense det problemet..

Fremskrittspartiet vil:

-Understreke at gen- og bioteknologi åpner for hittil uante muligheter på en rekke områder, både medisinsk og industrielt.

-Arbeide for en positiv utvikling innenfor gen- og bioteknologien.

-Påby merking av genmodifisert mat.

-Arbeide for en mindre fryktbetont og mer realistisk holdning i samfunnet til bruk av gen- og bioteknologi.

-Øke forskningsinnsatsen i Norge.

-Åpne for xenotransplantasjon.

Dette er veldig skummelt. I møte med gen- og bioteknologien må vi legge føre var prinsippet til grunn og føre en svært restriktiv politikk. Jeg er helt uenig i FrPs syn her.

Fremskrittspartiet vil:

-Liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier.

-At ordningen med vinmonopol skal opphøre, og at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger, basert på overholdelse av alkohollovens bestemmelser.

-At aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen.

-At avgiften på alkoholholdige drikker og tobakk reduseres mest mulig, slik at den kommer på linje med våre naboland, og slik at handelslekkasje og smugling unngås.

-Avvikle offentlige monopolordninger.

-Tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for de forretninger/skjenkesteder som innehar kommunal bevilling.

-Liberalisere røykeloven.

Huff og huff! Statistikken viser jo at større tilgjengelighet fører til høyere forbruk og flere avheninge, flere dødsfall og ulykker. Takk og pris for at Krf har vært med på å kjempe igjennom høye avgifter og mindre tilgjengelighet..

Hva mener partiene egentlig?

Tv-debatter sier oss alt for lite om den faktiske politikken til de forskjellige partiene. Dersom man lurer på hva et parti mener i en sak, er det til partiprogrammet man bør gå. De kommende ukene skal jeg ta en nærmere titt på stortingspartiense programmer. Deretter vil jeg legge ut enkelte utdrag på bloggen…

Frp er først parti som settes under lupen…FRP DEL 1

IDEOLOGISK GRUNNLAG
Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn.
Fremskrittspartiets hovedmål er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.

Frps opprinnelige navn var: ”Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.”
Lurer på hvorfor så mange stemmer på dette partiet – en slik politikk er etter min mening egoistisk.

UTENRIKSPOLITIKK
Det må føres en utenrikspolitikk basert på sikring av norske interesser. Det må legges vekt på et godt og tillitskapende forhold mellom Norge og våre NATO-allierte. Forholdet til utviklingslandene skal bygge på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Frihandel med færrest mulig handelsbarrierer og en internasjonal økonomi basert på markedsøkonomiske prinsipper er på lang sikt den mest effektive utviklingshjelp. Statlig tvungen u-hjelp må avvikles . Fremskrittspartiet går inn for å støtte offentlig katastrofehjelp gjennom internasjonale og nasjonale organisasjoner.

Norge gir nå bort ca1% av BNI. Ved å gi så mye er vi et foregangsland i utviklingspolitikken. Dette vil altså Carl og co få en slutt på….

Fremskrittspartiet vil:
- At enhver avgitt stemme ved stortingsvalg skal telle likt, uten hensyn til hvor i landet den er avgitt.

- At folket gjennom folkeavstemninger skal gis adgang til å uttale seg om eller avgjøre viktige politiske saker.

-Avvikle Sametinget.

Ikke så dum den tanken om at vi skal ha flere folkeavstemninger..
Samene kan vel få ha tinget sitt i fred?


Fremskrittspartiet anser alle mennesker som likeverdige. Forholdet mellom kjønn, grupperinger og enkeltmennesker bør derfor tilpasse seg naturlig i arbeidsliv, fritid og privatliv, uten innblanding av offentlige organer. Fremskritts­partiet vil understreke at konkurranse gjør bedriftene interessert i å sikre seg så dyktige medarbeidere som mulig, uten hensyn til kjønn eller gruppetilhørighet. Konkurranse innenfor et fritt markedsøkonomisk system er derfor den beste garanti mot diskriminering.
Fremskrittspartiet vil:


-At det fra det offentliges side ikke skal forekomme noen form for kvotering basert på rase, religion, kjønn eller etnisk opprinnelse, og at alt lovverk gjøres nøytralt i samme henseende.
-Innføre ektefelledelt beskatning, slik at hjemmearbeidende ektefelles innsats skatte- og trygdemessig likestilles med utearbeidende ektefelles innsats.
-Likestille ektefeller ved skilsmisse med hensyn til bidrag og rett til å påta seg omsorgsfunksjonen for eventuelle barn.
-Oppheve likestillingsloven og ordningen med likestillingsombud.

Her har faktisk Frp mye klokt å komme med!! (selv om jeg ikke er helt enig med alt her).

KOMMUNENE
Fremskrittspartiet vil styrke kommunenes selvstyre. Den enkelte kommune skal få bedre styring med egen økonomi ved selv å forvalte sine inntekter. Kommunene bør ikke bli pålagt oppgaver fra staten uten at finansieringen av disse er sikret. Kommunene skal også få større ansvar for økonomisk styring ved at statens økonomiske utjevning mellom kommunene reduseres og i større grad baseres på et objektivt, differensiert innbyggertilskudd.
For å sikre et likeverdig tilbud i hele landet vil Fremskrittspartiet overføre ansvaret for finansiering av skoler og institusjoner innen sosialomsorgen til staten. Finansieringen skal skje gjennom en direkte, differensiert stykkprisoverføring fra staten til den enkelte kommune eller driftsenhet, basert på de lovfestede rettigheter den enkelte innbygger har til helse, omsorg, sosiale tjenester og undervisningstjenester. Kommunene kan selv eie eller eventuelt overlate til private å eie og drive skoler og andre institusjoner.

Denne delen av politikken har jeg ikke satt meg så godt inn i, men Frps program høres hvert fall lurt ut…

Et markedsøkonomisk system forutsetter fri adgang til markedene, uten konkurransebegrensende avtaler og samarbeid. Prisregulering og priskontroll blir dermed ideelt sett unødvendig fordi det vil være umulig for markedsaktørene å ta ut monopolistisk fortjeneste. Fremskrittspartiet ser det derfor som en viktig oppgave å avskaffe både offentlige og private monopoler, og mener det er en offentlig oppgave å sikre at fri konkurranse ikke ødelegges gjennom private eller offentlige karteller og monopoldannelser. Fremskrittspartiet ønsker derfor et sterkt og fristilt konkurransetilsyn.

Det vil si at NRK skal avskaffes…

Fremskrittspartiet mener at sysselsettingen i hovedsak må konsentreres om verdiskapende arbeid. Et fritt arbeidsmarked fungerer ikke godt nok så lenge monopollignende organisasjoner inngår avtaler sentralt for arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeids-, lønns- og ansettelsesavtaler fungerer best dersom disse oppnås ved enighet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne i den enkelte bedrift. Et slikt system vil bidra til at mange bedrifter kan unngå konkurs i nedgangstider fordi det også vil være i de ansattes interesse å bidra til dette gjennom midlertidige endringer av lønns- og arbeidsbetingelser.
Gjennom bedriftsmessige oppgjør vil lønningene i større grad tilpasses bedriftenes inntjeningsevne og føre til en bedre risikofordeling mellom arbeid og kapital. Ved redusert risiko vil kapitaleierne stille mindre krav til avkastning, og dermed investere mer slik at sysselsettingen øker.
Det er ikke en statlig oppgave å utjevne lønnsforskjeller som naturlig oppstår i arbeidsmarkedet. Oppstår det et sterkt behov for enkelte typer arbeidskraft, dekkes dette best gjennom tilpassede lønnsavtaler ved at det tilbys høyere betaling for den type arbeidskraft det er knapphet på. En slik ordning gir også bedre yrkesrekruttering.

Meget intressant…

IKT kan også misbrukes. Uendelige mengder informasjon kan komme i gale hender dersom systemene ikke er sikre nok. Jo mer vi baserer oss på IKT, desto større risiko løper vi. IKT trenger derfor sikkerhetssystemer som kan sikre sensitiv informasjon. Fremskrittspartiet vil verne om enkeltindividets rett til privatliv.

En dag sitter vi med skjegget i postkassen, tro meg…

Odelsretten, slik den i praksis fungerer i dag, bygger på prinsippet om at eiendommen tilhører slekten, og ikke det enkelte menneske som til enhver tid eier eiendommen. Fremskrittspartiet ønsker derfor å oppheve odelsretten.

Jeg syns det er en god ting at gårder går i arv. Det har fungert i mange år, så hvorfor skal det oppheves?

KONGEKRABBE
Fremskrittspartiet ser med uro på at stadig nye områder innvaderes av kongekrabbe. Det må derfor så raskt som mulig gis adgang til utvidet kommersiell fangst av kongekrabbe. Kongekrabben er en viktig ressurs og bør derfor utnyttes.

Fremskrittspartiet vil:
-Åpne for utvidet kommersiell fangst av kongekrabbe.

Ja dette blir en form for biologisk bekjempelse, dersom vi ser på mennesket som et dyr da…

Fremskrittspartiet mener det fortsatt er for tidlig å konkludere rundt årsakssammenhenger vedrørende en eventuell global oppvarming, og at miljøtiltak må settes inn der de gir best resultat. Man bør derfor unngå å sløse knappe ressurser på å sette i verk en rekke symbolske tiltak mot CO 2 -utslipp uten at det vil ha noen påviselig effekt.

Dette taler for seg selv.. Avskyelig politikk!

Mer Frp politikk kommer senere...

Gratis!!!

Var en tur inne på Gratis.no, her er min foreløpige topp 10 over gratis ting:
 1. Abonnement eller html-utgave av bioteknologinemdas tidsskrift, GENialt.
 2. Advokathjelp i inntil en halv time--> norsk advokatforening tilbyr tjenesten.
 3. 15 utgaver av klassekampen.
 4. 32 min gratis ringetid til utlandet.
 5. Grønn hverdag, miljømagasin ---> gratis å abonnere.
 6. 3 bøker og en skritteller gratis fra Cappelen bokklubb.
 7. Boken Somaliere i Norge - noen erfaringer.
 8. Italienske sokker, husk å avbestille.
 9. Gratis inngang på Sandefjors kamper. ( du må skaffe deg et fadderkort.)
 10. Etiopis kaffe.

- Tenk at alt dette er helt gratis!!

onsdag 4. juli 2007

Valg til høsten


Stem krf!
Til høsten er det valg, og jeg gleder meg, samtidig som jeg er bekymret. Jeg er bekymret for at mange av de som er enige med Krf i deres politikk, ikke skal benytte seg av stemmeretten sin, eller stemme på bakgrunn av tv-debatter, som etter min mening ikke egentlig gir noe godt grunnlag for å stemme. Dette må ikke skje. Aldri har det vært større behov for et parti som Krf. Krf er det eneste Partiet som er mot selvbestemtabort, Krf er imot kjønnsnøytral ekteskapslov, Krf er for en storsatsning på Miljø og fattigdomsbekjempelse. Krf er det partiet som ser lengre enn til svenskegrensa og sier at det er vel så viktig å hjelpe de fattige i resten av verden som å styrke eldreomsorgen. Noen som er uenig?


Leste forresten noe interessant i Frps partiprogram. De foreslår at både kommune, fylkes- og stortingsvalg skal gjennomføres samme år. Altså får vi bare valg hvert 4. år. Kanskje det hadde vært noe?

Fra frps program:
VALGORDNINGEN
Fremskrittspartiet ønsker å endre dagens valgordning slik at alle valg samles hvert 4. år. Dette innebærer at valg til kommunestyre, fylkesting, Sameting og Storting holdes samlet. En slik ordning vil gjøre det enklere for partiene å presentere sammenhengen i politikken på lokalt og nasjonalt nivå. Dette gir en mer effektiv valgordning når ressurser for gjennomføring av valg konsentreres til hvert 4. år. En slik endring av valgordningen kan også bidra til å øke valgoppslutningen.

tirsdag 3. juli 2007

En øl til de fattige!- Gi en øl til de fattige, kunne vært slagordet til en innsamlinsaksjon på en stor festival. La oss si at f.eks på kvarten koster en øl 50 kr. Man kjører en kampanje hvor man satser på å få så mange som mulig av festivaldeltakerne til å gi det en øl koser, nemlig 50kr. Dersom man får med seg 10 000 musikkelskere på å gi 50kr får man inn 500 000 kr.

Var bare en idè jeg satt å tenkte på. Gjennom innsamlingsarbeidet jeg har drevet med gjennom 3. klasse på Framnes har jeg fått øynene opp for hvor lite hver person trenger å gi, før det blir mye penger ut av det. 500 000 redder ikke verden, men det er likevel mye penger. I tillegg kunne en slik kampanje kunne vært med på å bevisstgjøre unge. For det er vel ikke så mange veldedige organisasjoner tilstede på slike festivaler?
Arbeiderne er få, men høsten er stor.